Ordre del dia, Ple del 29-09-2022

Expedient núm.: PLE/2022/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora: 29 / de setembre / 2022 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1186/2022. Presa de possessió Regidora Amàlia Castellarnau Font

3. Expedient 787/2019. Modificació de la denominació del Grup Polític municipal de Junts per Balaguer (JPB), per Grup Municipal de Treballem per Balaguer

4. Expedient 787/2019 Modificació de les àrees d'actuació municipal

5. Expedient 787/2019 Modificació règim de dedicacions regidors

6. Expedient 787/2019 Modificació representants de la Corporació en òrgans col·legiats i organismes

7. Expedient 782/2022. Comptes Generals de la Paeria de Balaguer de l'any 2021

8. Expedient 543/2022. Modificació plantilla de personal any 2022

9. Expedient 799/2022. Bonificació tributària ICIO obres utilitat o interés municipal residència geriàtrica Sant Domènec - reparació de la connexió a la xarxa de sanejament general

10.Expedient 1018/2022. Bonificació tributària ICIO obres utilitat o interés municipal residència geriàtrica Sant Domènec - obres per a la substitució de 97 tancaments

11.Expedient 2214/2021. Expedient sancionador GAB - Gossos pontencialment perillosos

12.Expedient 1443/2022. Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació

13.Assumptes d'urgència

14.Expedient 1446/2022. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit al Pressupost de la Paeria de l'any 2022 número 13/2022

 

B) Activitat de control

15.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1103/2022 fins al núm. 1474/2022

 

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

 

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER