Reglaments i ordenances

 

I. ORDENANCES FISCALS SOBRE IMPOSTOS, CONTRIBUCIONS ESPECIALS


1- Impost sobre béns immobles

2- Impost sobre activitats econòmiques

3- Impost sobre vehicles tracció mecànica

4- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

6- Contribucions especials


 

II. ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES I PREUS PÚBLICS


7- Taxa expedició de documents administratius

8- Taxa per llicències urbanístiques

9- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.

11- Taxa de cementiri municipal

13- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

14- Taxa per transports de carns

15- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via

16- Taxa pels serveis de les Biblioteques Municipals

17- Taxa per matrícula i rescat de gossos

18- Ordenança general sobre preus públics

20- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

21- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa

22- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants

23- Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals

24- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

26- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega idescàrrega de mercaderies de qualsevol mena

27A- Preu públic per la prestació dels serveis de piscina coberta

27B- Taxa per la prestació dels serveis de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

28- Taxa per la prestació del servei de distribució d'aigua, drets d'enganxament de línia i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues

29- Taxa per la prestació del servei de conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local

30- Taxa per la prestació del servei d'escorxador

31- Taxa per la prestació del servei de repès i ús de la bàscula municipal

32- Taxa per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions per exhibició d'anuncis

33- Taxa per la utilització d'edificis municipals i el seu utillatge

34- Taxa per la prestació del servei de numeració d'edificis i finques urbanes del terme municipal

35- Preu Públic per la prestació del servei de les Escoles Bressol Municipals

36- Taxa per la prestació del servei d'ensenyaments artístics (Escola Municipal de Música / Dansa) [modificació] [modificació] [modificació]

37- Taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres o llocs anàlegs

38- Taxa per la prestació de serveis de promoció i projecció

39- Taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d'oci

40- Taxa pel servei públic de transport col·lectiu urbà

41- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general

42- Taxa per llicències d'autotaxis

43- Preu Públic per vendre material esportiu als equipaments i instal·lacions esportives

44- Preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres

45- Preu públic per l'aprofitament de l'espai del CEI de Balaguer

46- Preus públics per a l'aprofitament de l'espai del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET)

- Llistat de carrers, places i vies públiques de la ciutat, classificats en dues categories, als efectes d'aplicació en aquelles ordenances fiscals que fixin tarifes diferenciades en funció d'aquest concepte 

III. ALTRES ORDENANCES I REGLAMENTS


- Ordenança fraccionament i ajornament del pagament de contribucions especials i de l'impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana

- Reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua de l'Ajuntament de Balaguer

- Ordenança Reguladora dels Cementiris Municipals

- Reglament municipal regulador del servei de taxi a Balaguer

- Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars. [modificació]

- Ordenança general de circulació i ús de la via pública

- Ordenança reguladora de mesures correctores i distàncies de les activitats ramaderes al terme municipal de Balaguer

- Reglament del Centre d'Empreses Innovadores- CEI Balaguer

- Reglament del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET)

- Reglament general per a la utilització d'instal·lacions esportives municipals de Balaguer

- Reglament de cessió d’edificis municipals

- Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) de l'Escola Municipal de Música de Balaguer

- Ordenança Reguladora sobre Infraestructures comunes per a Telecomunicacions i Aires condicionats en els edificis

- Ordenança reguladora de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició

- Reglament de participació ciutadana

- Reglament d’art mural urbà

- Ordenança de mercats de venda no sedentària [modificació 27 maig 2021]

- Reglament de la Biblioteca Margarida de Montferrat

- Reglament del Registre d’entitats de participació ciutadana

- Ordenança de transparència i administració electrònica

- Ordenança reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença 

IV. BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS


- Bases Reguladores per l'atorgament de subvencions com a mesura pel Foment de l'Establiment d'Activitats Econòmiques

- Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de l'Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms

- Bases Reguladores de la concessió de subvencions a les entitats esportives de la ciutat de Balaguer

- Bases Reguladores de les subvencions al lloguer de locals comercials en el marc del projecte “Aixequem les persianes”.

- Bases Reguladores del lloguer dels aparadors dels locals comercials en el marc del projecte “Aixequem les persianes”.

- Bases reguladores a la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals.
Annex 1  |   Annex 2  |   Annex 3  |   Annex 4  |   Declaració responsable