Preu públic per l'aprofitament de l'espai del Centre d'Empreses Innovadores de BalaguerArticle 1. Fonaments i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’ acorda establir uns preus públics per a l’aprofitament dels espais del Centre d’Empreses Innovadores de Balaguer (CEI Balaguer en endavant).

 

Article 2. Concepte

Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que se satisfaran per part dels usuaris del CEI Balaguer que utilitzin les seves dependències i/o els serveis que s’indiquen en les tarifes.

 

Article 3. Obligats al pagament

L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de l’atorgament de les instal•lacions i/o serveis i estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els usuaris de les dependències i/o serveis que venen regulats en el reglament del CEI Balaguer.

 

Article 4. Termini i tarifes

4.1.- Tarifes i terminis per als usuaris arrendataris dels mòduls del CEI Balaguer

El termini de durada de l’arrendament serà de 3 anys, prorrogables, amb pròrrogues que s’atorgaran per períodes d’un any a proposta de la Comissió de Seguiment del CEI Balaguer.

El preu públic es fixa en 6,00 €/m² mensuals (IVA no inclòs), tot i que s’aplicarà de forma gradual i progressiva tal i com estableix el quadre següent.

Primera Baixa:

Mòdul

 

1r. Any

2n. Any

3r. Any i següents

Preu/m²

50%

75%

100%

 

(3€ m²)

(4,50 m²)

(6 € m²)

1

40

6 €/m²

120,00 €

180,00 €

240,00 €

2

36

6 €/m²

108,00 €

162,00 €

216,00 €

3

27,5

6 €/m²

82,50 €

123,75 €

165,00 €

 

 

Primera Planta:

 

 

Mòdul

 

1r. Any

2n. Any

3r. Any i següents

Preu/m²

50%

75%

100%

 

(3€ m²)

(4,50 m²)

(6 € m²)

1

28

6 €/m²

84,00 €

126,00 €

168,00 €

2

24

6 €/m²

72,00 €

108,00 €

144,00 €

3

30

6 €/m²

90,00 €

135,00 €

180,00 €

4

40

6 €/m²

120,00 €

180,00 €

240,00 €

5

51

6 €/m²

153,00 €

229,50 €

306,00 €

6

25

6 €/m²

75,00 €

112,50 €

150,00 €

9

52

6 €/m²

156,00 €

234,00 €

312,00 €

 

Aquests preus seran vigents per als tres primers anys per als qui accedeixin al mòdul entre el 2015 i el 2019.

Per a futures contractacions, el preu públic es podrà actualitzar anualment, d’acord amb els imports que determini l’Ajuntament de Balaguer.

Si dos o més adjudicataris estiguessin interessats i disposats a compartir local, el preu de l’aprofitament especial del mòdul es dividirà fent-se càrrec cada adjudicatari de la part proporcional del preu del local. La Comissió de seguiment n’estudiarà la viabilitat, així com les condicions, que hauran de quedar recollides en els respectius contractes.

El preu del lloguer del mòdul inclou:
- Ús del mòdul- Neteja de les instal•lacions comunes
- Equip de climatització (no inclou consum elèctric)
- Manteniment d’instal•lacions i equips d’ús comunitari
- Accés a Internet- Pàrquing
- Ús gratuït de les sales de reunions del CEI i una reducció del 50 % en el preu de lloguer de la sala polivalent.
- Promoció i difusió de la empresa

La resta de serveis s’hauran d’abonar d’acord amb els preus que es regeixen  per la corresponent ordenança.

Quan es formalitzi el contracte d’arrendament se sol•licitarà una mensualitat en concepte de fiança, la qual es retornarà al finalitzar el contracte prèvia comprovació que no s’hagin produït desperfectes en el mòdul.

La tarifa a pagar en concepte de subministraments d’aigua, electricitat, calefacció i aire condicionat per a 2019 és de 1,15 euros/m2 (IVA no inclòs). Cada any es PODRÀ REVISAR el preu en funció de l’evolució del preu de compra dels dits subministraments per al CEI.

4.2.- Tarifes per als usuaris de l’espai coworking del CEI Balaguer

4.2.1 Els usuaris permanents signaran un contracte d’arrendament per un període mínim de 3 anys i màxim de 5. El preu per lloc de treball ocupat serà de 40 euros al mes (IVA no inclòs).

4.2.2 Els usuaris permanents discontinus signaran un contracte d’arrendament per un període mínim de 6 mesos i màxim de 3 anys. El preu per lloc de treball ocupat serà de 15 euros al mes (IVA no inclòs).

4.2.3 Els usuaris que estiguin elaborant el seu pla d’empresa sota la tutela del CEI estaran autoritzats a utilitzar l’espai coworking per un període màxim de 3 mesos a títol gratuït.
Aquests tres tipus d’usuaris tindran dret a l’ús gratuït de les sales de reunions del CEI i a una reducció del 50 % en el preu de lloguer de la sala polivalent.

4.2.4 Als usuaris ocasionals se’ls aplicaran les següents tarifes: 10 euros per migdia, 20 euros per dia complet i 40 euros per setmana. Tindran una reducció del 50% en el preu de lloguer de les sales de reunions. Aquests preus inclouen l’IVA.
Les tarifes de lloguer dels usuaris ocasionals que puguin acreditar que tenen el seu establiment principal a la comarca de la Noguera tindran una reducció del 20% sobre els preus fixats en el paràgraf anterior.

4.2.5 Per tal de fomentar la cultura empresarial col•laborativa i el treball en espais compartits, la direcció del CEI podrà, amb caràcter promocional, ofertar places a l’espai coworking a títol gratuït per un període màxim d’un mes.
Segons les disponibilitats de places, tots els usuaris tindran dret a fer ús del pàrquing, tenint prioritat els usuaris permanents.

4.3 Per la domiciliació d’empreses i professionals al CEI sense disposar-hi d’espai físic, es fixa una tarifa de 60 euros anuals (IVA inclòs). Aquests usuaris tindran dret a:
•    fer figurar l’adreça del CEI com la de la seva activitat empresarial o professional;
•    disposar d’una bústia per rebre correspondència;
•    l’ús gratuït de les sales de reunions un cop al mes i a una reducció del 50% del preu ordinari en usos successius de les dites sales i de la sala polivalent .

4.4 Tenen la consideració d’usuaris del CEI els emprenedors i empreses acollits al projecte “Aixequem les persianes” de l’Ajuntament de Balaguer i a altres iniciatives municipals de foment del comerç, l’emprenedoria o l’activitat econòmica quan així es determini expressament. Aquests usuaris tindran dret a l’ús gratuït de les sales de reunions i a una reducció del 50% en el preu de lloguer de la sala polivalent.

4.5. La direcció del CEI Balaguer podrà concedir una reducció del 50% del preu d’una mensualitat del lloguer a aquells usuaris del CEI que proposin i duguin a terme, amb l’aprovació del centre, una activitat que promogui la interrelació, la formació i/o la creació de comunitat entre els emprenedors.

4.6 Altres tarifes

4.6.1 Lloguer sales de reunions:
Preu per hora: 10,00 € (IVA inclòs).
Preu mitja jornada: 25,00 € (IVA inclòs).
Preu jornada laboral: 40,00 € (IVA inclòs).
L’ús de les sales requerirà reserva prèvia i s’assignarà en funció de les necessitats del sol•licitant i de la disponibilitat dels espais.

4.6.2 Lloguer sala polivalent:
Preu mig dia: 70,00 € (IVA inclòs).Preu dia sencer: 120,00 € (IVA inclòs).
El material publicitari dels actes convocats per entitats alienes a l’Ajuntament de Balaguer a les instal•lacions del CEI requeriran l’aprovació prèvia d’aquest per tal de preservar la seva bona imatge.

4.6.3 Fotocòpies i impressions:
Usuaris del CEI:
Preu per fotocòpia i/o impressió en blanc/ negre DINA-4: 0,013 € (IVA no inclòs)
Preu per fotocòpia i/o impressió en blanc/ negre DINA-3: 0,035 € (IVA no inclòs)
Preu per fotocòpia i/o impressió en colorDINA-4: 0,079 € (IVA no inclòs)
Preu per fotocòpia i/o impressió en color DINA-3:0,169 € (IVA no inclòs)
Usuaris externs:
Preu per fotocòpia i/o impressió en blanc/ negre DINA-4: 0,12 € (IVA inclòs)
Preu per fotocòpia i/o impressió en blanc/ negre DINA-3: 0,25 € (IVA inclòs)
Preu per fotocòpia i/o impressió en color DINA-4:0,36 € (IVA inclòs)
Preu per fotocòpia i/o impressió en colorDINA-3:0,52 € (IVA inclòs)

4.7.- Neteja dels mòduls:
12 euros/hora (IVA no inclòs)

L’Ajuntament de Balaguer podrà modificar l’import dels preus públics de conformitat amb el procediment establert per la normativa per aquest efecte.

 

Article 5. Obligació de pagament i període impositiu

L’obligació del pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança neix des del moment que s’iniciï la prestació del servei mitjançant l’autorització per a la utilització privativa dels espais i l’ús dels serveis regulats en aquesta ordenança.

El pagament d’aquests preu públic, pel que fa a l’ús dels mòduls i de l’espai de coworking pels usuaris permanents s’efectuarà mensualment. S’abonarà el preu dins dels deu primers dies de cada mes mitjançant domiciliació bancària. Per tant, aquells que sol•licitin el lloguer estaran obligats a comunicar a l’Ajuntament de Balaguer les dades necessàries per a la domiciliació de les factures que s’emetin.

El pagament d’aquests preus públics pel què fa a l’ús de la resta de serveis disponibles es realitzarà per mesos vençuts, en el cas de ser utilitzats per empreses ubicades al CEI, i en el moment de la utilització dels serveis en la resta de supòsits.

Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

Article 6. Suspensió del servei

L’administració municipal pot suspendre, a menys que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o la realització de l’activitat quan els que estan obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol•licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats

 

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.