BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT DE BALAGUERBASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT DE BALAGUER

 

1 Objecte 
 
L’objecte d’aquestes Bases és regular la col•laboració econòmica de l’Ajuntament de Balaguer amb les entitats i/o persones físiques que fomentin la promoció i la formació de l’esport de base i categories inferiors, i/o aquelles que fomentin i/o organitzin activitats en matèria esportiva.
 
 
2 Despeses subvencionables.
 
Podran ser objecte de subvenció les despeses derivades de les següents activitats:
 
1. La participació en campionats oficials de la seva modalitat esportiva.
2. L’organització d’activitats esportives i/o de formació tècnico-esportiva.
3. La participació en activitats de formació esportiva.
 
Entre d’altres, i a nivell d’exemple, podran ser objecte de subvenció despeses com :
 
Despeses pròpies de l’activitat esportiva (llicències federatives, factures d’arbitratges i jutges, costos de desplaçament i allotjament, factures de material esportiu, factures de material gràfic per a la difusió de l’activitat, factures de material de farmaciola o de rehabilitació i fisioteràpia, factures d’inscripció a cursos o activitats de formació, factures de serveis tècnics esportius externs, factures de servei, equips, infraestructures i subministraments diversos derivats de l’organització de l’activitat esportiva o de formació, etc...).
 
Despeses d’estructura de l’entitat (lloguer de local, pòlisses d’assegurances obligatòries, de subministraments, de telefonia, de material de papereria, despeses de personal, de manteniment web, etc...).
 
 
3 Normes reguladores i procediment de concessió
 
El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer serà l’òrgan instructor de les subvencions que es regulen en les presents bases. 
 
En tot el que no es preveu en les presents bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei abans indicada.
 
 
4 Interpretació 
 
Correspon a l’Ajuntament de Balaguer la interpretació de les vigents bases. 
 
 
5 Requisits del sol·licitants 
 
Les entitats que opten a les subvencions han de reunir les següents condicions: 
 
a) Que estiguin legalment constituïdes. 
 
b) Que no tinguin ànim de lucre.
 
c) Que tinguin com a fi institucional la realització d’activitats relacionades amb l’objecte de la convocatòria. 
 
d) Que disposin de l’estructura suficient per garantir la consecució del objectius de les activitats quin ajut es demana, ja sigui amb personal propi com amb voluntaris.
 
e) Que tinguin seu social o delegació, en les entitats o es trobi empadronat, per a persones físiques, al terme municipal de Balaguer.
 
f) Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament de Balaguer; així com amb l’ Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 
 g) Molt excepcionalment, s’admetrà la concessió a entitats amb ànim de lucre, sempre que l’objecte subvencionat presenti un interès social d’abast municipal.
 
 
6 Quantia màxima de la convocatòria 
 
L’Alcaldia quan aprovi la convocatòria establirà l’import global dels ajuts compresos en la mateixa.
 
7 Quantia màxima de l’ajut 
 
L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada. Als efectes de determinació dels costos, els ingressos associats a l’activitat, amb independència del seu origen i règim jurídic, es consideraran com a minoració del cost, pel que s’estableix la compatibilitat d’aquesta subvenció amb d’altres ajuts o subvencions. Per a la imputació dels ingressos es seguirà el principi comptable de l’acreditament i no el criteri de caixa. 
 
 
8 Criteris d’atorgament 
 
En la graduació de la subvenció es valorarà l’adequació de les actuacions a les finalitats de les presents Bases Reguladores i el grau de correlació amb els efectes de l’acció subvencionable. A més, es tindrà en compte les altres subvencions sol•licitades i concedides per altres activitats. 
 
Per determinar la quantia individualitzada de la subvenció, es tindrà en compte els criteris següents: 
 
a) Esport de base & federat de l’entitat: 
correspondrà el 55% del total de l’import de la convocatòria. 
 
Fins a un màxim de 550 punts i es valorarà segons els següents variables:
- projecte de foment i promoció de l’esport base de l’entitat (màx. 50p.)
- nivell de competició dels equips en la màxima categoria (màx. 100p.)
- nombre total d’esportistes/socis en actiu de l’entitat (màx. 200p.)
- pressupost del projecte (màx. 200p.)
 
b) Esport & organització d’activitats i events esportius rellevants: correspondrà el 35% total de l’import de la convocatòria.
 
Fins a un màxim de 350 punts i es valorarà segons les següents variables:
- la repercussió de l’activitat (màx. 70p.)
- durada (màx. 50p.)
- repercussió social del projecte, nombre de participants (màx. 100p.)
- col•laboració de l’entitat amb l’organiztació d’actes de gestió directa municipal (màx. 30p.)
- pressupost del projecte (màx. 100p.)
 
 
c) Esport & altres: 
correspondrà el 10% del total de l’import de la convocatòria.
 
Valoració objectiva amb petició, memòria i pressupost del projecte sobre altres aspectes afins a l’esport municipal i sota prèvia valoració tècnica.
- Totes aquelles actuacions d’interès esportiu que no entrin en els punts anteriors
 
L’import de la subvenció concedida haurà de destinar-se al finançament de l’actuació per la qual s’hagués sol·licitat, quedant facultat l’Ajuntament de Balaguer per establir el sistema de seguiment i control que estimi oportú. 
 
9 Sol•licituds i documentació 
 
9.1 Termini 
 
El termini per a presentació de les sol•licituds serà d’un mes des de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior 
 
 
9.2 Lloc de presentació 
 
Les sol•licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Balaguer, Plaça Mercadal, 1.
 
 
9.3 Documentació 
 
Juntament amb la sol•licitud, les entitats esportives hauran d’adjuntar els següents documents: 
 
a) Còpia de la inscripció de l’entitat en el registre corresponent.
 
b) Fotocòpia de la tarja d’identificació fiscal .
 
c) Organigrama directiu de l’entitat actualitzat i funcionament del club.
 
d) Declaració responsable que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.
 
e) Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol•licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i el seu finançament, on entre d’altres hi haurà de constar: 
 
1. Detall nombre de socis, esportistes de la base, esportistes totals i abonats, objectiu del club i organigrama funcional
 
2. Activitats que s’organitzen directament des del club:
 
a. calendari i descripció d’activitats anuals
b. Col•laboració amb altres entitats i activitats que s’organitzin a nivell local
c. competicions en les que participen (si s’escau); a nivell local, provincial, nacional, estatal o internacional.
d. necessitat a nivell d’instal•lacions, equipaments i infraestructures per cobrir les activitats i competicions del club. 
 
3. Projecte de base en joves i centres escolars.
 
4. Balanç econòmic
 
5. Altres propostes i intervencions a nivell local.
 
 
f) L’autorització a l’Ajuntament de Balaguer per a poder sol•licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
 
g) Quanta informació complementaria sigui considerada necessària per l’Ajuntament de Balaguer 
 
 
Els punts a), b), i c); tan sols es presentaran el primer cop que se sol•liciti el dret a subvenció i sempre hi quan no es trobin canvis importants en l’àrea interna de l’entitat. Es presentarà declaració responsable que no es presenten canvis en els punts descrits.  
 
 
10  Procediment d’atorgament
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de documentació el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer analitzarà la documentació presentada i, si s’observés alguna mancança, es posarà en coneixement del sol•licitant per a que procedeixi a resoldre les deficiències assenyalades en un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent de la notificació. Si en el termini acordat el sol·licitant no hagués fet les pertinents adequacions, és procedirà sense més tràmits a l’arxiu de l’expedient. 
 
Les sol·licituds seran valorades per una comissió formada per l’Alcalde, el Regidor de l’Àrea d’Esports i un Tècnic del Departament d’Esports.
 
Les subvencions s’atorgaran, a proposta de la Comissió, mitjançant resolució motivada de l’Alcaldia, en el termini màxim d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat la resolució corresponent, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’ajut. 
 
 
11 Justificació i pagament de les subvencions 
 
1. L’entitat beneficiària haurà de justificar el compliment de la finalitat per la qual s’ha concedit la subvenció mitjançant la següent documentació:
 
a) Una memòria signada per la persona responsable del projecte, a la qual s’adjuntaran els documents acreditatius de l’actuació subvencionable, com ara factures, certificat d’ingressos i despeses i altres justificants de la seva execució, així com tots aquells altres documents que determini la resolució de l’atorgament de la subvenció.
 
b) Podran justificar-se despeses indirectes a les activitats subvencionables en la part que raonablement corresponguin d’acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquestes despeses corresponguin al període en que efectivament es realitzi l’activitat.
 
En cas de justificar despeses de desplaçament amb vehicle propi, s’haurà d’acreditar els desplaçaments realitzats per a participar en competicions oficials mitjançant documents que posin de manifest la participació en aquestes competicions. L’import màxim a justificar resultarà d’aplicar el preu per kilòmetre que figura en la legislació vigent i que actualment està fixat en 0.19€/Km. 
 
2. El beneficiari de la subvenció estarà a disposició de les actuacions de control de l’Ajuntament de Balaguer, quedant obligat a mostrar els documents que li siguin sol•licitats en el termini indicat i facilitar les comprovacions que garantissin la correcta realització de l’actuació subvencionada.
 
3. La comprovació de la realització de l’actuació subvencionada estarà subjecta al que estableix la normativa vigent. 
 
4. El beneficiari autoritza a l’Ajuntament a compensar amb càrrec a les     subvencions concedides qualsevol deute que mantingui amb ell.
 
5. El pagament s’efectuarà, normalment, una vegada finalitzada l’activitat i el beneficiari de la subvenció justifiqui la despesa, segons l’establert als apartats anteriors. No obstant, en la convocatòria es pot establir la possibilitat d’efectuar pagaments avançats i abonaments a compte quin import podrà assolir el 90% de la subvenció, així com el règim de garanties que en el seu cas hagin d’aportar els beneficiaris. Com a regla general el pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat pel destinatari de la subvenció. 
 
6.  El termini per a la justificació del compliment de la finalitat per la qual s’ha concedit la subvenció es determinarà en l’acord de concessió, si no s’estableix cap termini s’entendrà que la justificació s’haurà de realitzar abans de la finalització del corresponent exercici pressupostari.
 
 
Un cop entregada la justificació el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Balaguer realitzarà un informe on determinarà el grau de compliment de la finalitat per la qual s’ha atorgat la subvenció. En cas d’observar deficiències o alguna mancança en la justificació aquest Departament requerirà a l’entitat perquè procedeixi a resoldre les deficiències assenyalades o perquè aporti la documentació que li hagi estat requerida.
 
 
12 Incidències 
 
1. L’Ajuntament de Balaguer resoldrà les incidències relatives als expedients de concessió de subvencions i, en especial, en els supòsits de modificacions de l’activitat, prorrogues per a la realització de l’activitat, i la justificació de la mateixa, així com les modificacions justificades de l’actuació, que s’admetran sempre i quan no suposin augment dels imports aprovats; atorgant un plaç màxim de dies hàbils per resoldre les incidències que puguin sorgir de la resolució tècnica de l’expedient de justificació.   
 
 
2. Les sol•licituds de concessió de prorrogues, degudament motivades, dels terminis d’execució i justificació de les actuacions aprovades, hauran de presentar-se amb anterioritat al venciment del mateixos. Es concediran quan sigui per algun dels següents supòsits: 
 
a) Força major 
b) Causes econòmiques 
c) Qualsevol altra justificació que pugui ser apreciada per l’Ajuntament com a causa de dilació temporal en l’execució del projecte 
 
El procediment per la tramitació de les prorrogues s’iniciarà a sol•licitud de l’interessat i es resoldrà per l’òrgan competent. 
 
 
13 Obligacions del beneficiari 
 
El beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:
 
i. Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert.
ii. Justificar davant l’Ajuntament de Balaguer en els termes previstos.
iii. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta informació els hi sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
iv. Comunicar a l’Ajuntament l’import total de les subvencions rebudes, així com la resta d’ingressos que financin les activitats subvencionades
v. Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.
vi. Disposar dels comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada cas, li sigui d’aplicació al beneficiari.
vii. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
viii. Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Balaguer en qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.
ix. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
 
14 Incompliment i reintegrament 
 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions, així com l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o Ens Públics o Privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió. 
 
L’incompliment per causes imputables al beneficiari de les obligacions imposades com a conseqüència de la concessió de les subvencions, així com el falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades administratives que hagin servit per a la concessió de les subvencions, comportarà la pèrdua total o parcial d’aquestes i, si procedeix, al corresponent reintegrament de les mateixes, amb l’abonament d’interessos de demora pertinents, segons esta previst en la legislació vigent. 
En el supòsit de no poder justificar totalment l’import concedit, aquest serà minorat proporcionalment. 
 
 
15 Obligacions formals i comptables 
 
L’entitat subvencionada haurà de portar un sistema de compatibilitat que permeti identificar els costos i ingressos associats als projectes i activitats finançats per l’Ajuntament de Balaguer, a efectes de seguiment i control. 
 
L’Ajuntament de Balaguer pot fer comprovacions i auditories d’aquests ingressos i despeses, bé directament pel personal propi de l’Ajuntament o per empreses externes determinades per l’Ajuntament. L’entitat subvencionada haurà de posar a disposició tota la documentació que sigui requerida a tal efecte. 
 
 
16 Identificació 
 
A tota la documentació, cartells anunciadors, identificació, etc. de les activitats objecte de subvenció s’haurà de fer constància expressa que l’activitat corresponent es realitza amb el suport de l’Ajuntament de Balaguer
 
 
17 Responsabilitats 
 
L’incompliment de les clàusules de les presents bases, per part de l’entitat subvencionada donarà dret a l’Ajuntament de Balaguer a ser compensat dels danys i perjudicis ocasionats pel mateix. 
 
El perceptor de la subvenció quedarà subjecte a les responsabilitats que estableix la legislació pressupostària per als perceptors de subvencions.
 
18 Disposició Derogatòria.
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança quedarà derogada l’ordenança de subvencions esportives aprovada amb anterioritat.
 
Disposició Final
 
Les presents bases entraran en vigor a partir de 15 dies des de la publicació íntegra al BOP i s’hi mantindran mentre no se n’acordi la seva derogació o modificació expressa.