44 - PREU PÚBLIC PER VENDRE PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES, TEXTOS I ALTRES


Ordenança fiscal núm. 44

PREU PÚBLIC PER VENDRE PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES, TEXTOS I ALTRES

 

Article. 1 Fonament i naturalesa

1.    A l’empara del previst als articles 41 AL 47 i 127  del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per  vendre  publicacions, diapositives, textos i altres, que es regirà per la present Ordenança.

 

Article. 2 Naixement de l’Obligació

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,

 

Article. 3 Obligat al pagament

Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pel quals s’hagi de satisfer el preu públic per  vendre publicacions, diapositives, textos i altres.

 

Article. 4 Quantia

La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:

 

 

 Publicacions, diapositives, textos i altres

Import

Guia del Museu de la Noguera

7,00 €

El mestre de Balaguer

7,00 €

Francesc Borràs. 1891-1968

5,00 €

Història del Sant Crist

7,00 €

Jaume Minguell. 1922-1991

7,00 €

Marcel·lí Bergé. Recerca, concepte i espiritualitat

7,00 €

Plats i olles. Les receptes de l’exposició

1,00 €

Catàleg de la col·lecció de materials andalusins del Museu de la Noguera

15,00 €

Balaguer educa

10,00 €

Conviure amb la por. 1938: el cap de pont de Balaguer

12,00 €

El llibre de l’aigua: com a titelles

12,00 €

Fragments del cel. Art religiós al Museu de la Noguera

12,00 €

Llibreta harpia

2,00 €

Llapis Museu de la Noguera

0,50 €

Punt de llibre

1,00 €

Harpia sense estoig

10,00 €

Ventalls

4,00 €

Gorres

3,00 €

DVD Escenas Balaguerinas de la Fiesta Mayor (1945)

6,00 €

Reproducció del pergamí del rei Pere I

10,00 €

Postal de Balaguer

0,50 €

Joc de postals Balaguer Educa

5,00 €

Reproducció imatge

60,00 €

Saquet d’arena aurífera de 200grams

6,00 €

Saquet d’arena aurífera de 100grams

3,00 €

Llibre “El mercat de Balaguer (cruïlla de civilitzacions)

10,00 €

Ruta literaria de Balaguer

2,00 €

Premis Ziryab Balaguer, 2012-2013-2014

5,00 €

Germans Pla. Les arrels i la memòria

5,00 €

O Rei o res. La fi del Comtat d’Urgell

20,00 €

Balaguer.Un segle de vida, cent anys de futbol”

15,00 €

Magnètic “Or del Segre”

2,50 €

El retrat de la mirada. Francesc Borràs

10 €

Fotografia en relleu

15 €

Ton Cirera. De la terra i dels homes

10 €

Català-Roca. Retrats

15 €

DVD “Conviure amb la por”

5,00 €

Llapis Harpieta

1,50 €

Llibre Encontats

8,00€

Venda del llibre Encontats edicions dels anys 2016-2017-2018

8,00€

Venda del llibre Encontats edicions posteriors

6,00€

Samarretes genèriques

4,00€

Samarretes color

5,00€

Se'n parlave... i n'hi havie. Bruxieria al Pirineu i a les terres de Ponent

20,00€

Tassa ceràmica marca Balaguer

3,50€

El riu Segre a Santa Maria de les Franqueses de Balaguer

15,00€

Calendari de Balaguer 2020

10,00€

Llibre “Pic, Puc i Mut el mamut”

15,00€

Llibre "El Compromís de Casp"

18,00€

Bosses commemoratives

3,00€

Els llibres tindran una tarifa reduïda del 30% dels imports per les llibreries.

 

Article. 5 Cobrament

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat.

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.

El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.

Els deutes per preus públic s’exigiran pel procediment de constrenyiment.

 

Disposició Addicional

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.