4 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES


Ordenança fiscal núm. 4

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1r. Fet imposable

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte, el fet imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicencia d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament.

 

Article 2n. Actes subjectes

Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:

Les obres es classifiquen, als efectes d’aquesta ordenança, en obres majors i obres menors; aquesta darrera classe, en atenció a la tramitació i la documentació requerida, es subdivideixen en dos tipus: I i II.

Les obres majors i les obres menors de tipus I es regulen pel règim de llicència i les obres menors de tipus II, pel règim de comunicació.
Règim de llicència: Es aquell en virtut del qual, l’Ajuntament, desprès d’analitzar la documentació i el projecte presentats per la persona interessada i verificar-ne l’adequació a la normativa aplicable, resol sobre la procedència de l’atorgament de llicència.

Règim de comunicació: Es aquell en virtut del qual la persona interessada comunica a l’ajuntament les obres que pretén executar, sense aportar documentació, i pot iniciar-les l’endemà d’haver presentat la comunicació en el registre municipal i havent fet el pagament de la quota de la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres corresponent.

Totes les obres sotmeses a aquest règim de comunicació, estan subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament.

1.Son obres majors, totes aquelles obres que exigeixin la direcció d’un facultatiu titular superior. Son obres majors les següents:

a) Les obres de construcció de tota classe d’edificis de nova planta.

b) Les obres de gran rehabilitació:

b.1)Conjunt d’obres que suposa una actuació global en tot l’edifici i que comporta, a més, alguna de les actuacions següents: increment de volum o sostre edificable; increment del nombre d’habitatges, departaments o unitats funcionals existents anteriorment; canvi de l’ús principal de l’edifici; redistribució general d’espais amb modificació d’elements comuns de l’edifici (façana, nuclis de comunicació vertical, patis)

b.2) Substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun element estructural

c) Les obres d’increment de volum o sostre edificables sense intervenció global en l’edifici.

d) Les obres de consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció o modificació en els fonaments o l’estructura de l’edifici.

e) Les obres de reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici

f) Les obres de reforma que suposin modificació substancial de la distribució interior dels edificis.

g) Les obres que comportin la creació de nous habitatges

h) Les obres de consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis catalogats d’interès nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits urbanísticament (C), llevat, en tots casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor.

i) Les obres que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions, qualsevol que sigui el grau d’intervenció sobre la composició, acabats, fusteria o elements nous.

j) Obres per a la instal·lació d’ascensor en l’exterior o l’interior de l’edifici.

k) Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits urbanísticament (C) i d’edificis integrats en conjunts protegits

l) Les obres d’enderrocament d’edificis existents.

m) Construccions prefabricades

n)En general, totes les obres de moviments de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament).

o) Les obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic

p) Les obres de parcel.lació urbanística, divisions i segregacions, i d’agregació, agrupació o regularització de finques, regulades per la llei d’urbanisme (art. 191)

q) Les obres d’obertura, modificació i pavimentació de camins

r) Les obres de construcció de piscines i les seves edificacions auxiliars

s) Les obres de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d’aigua.

t) Les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria i que tinguin una superfície major a 1.000 m2 o estiguin situats en Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció, Clau EP.

u) La col·locació d’anuncis, elements de telefonia o altres instal·lacions, situats en la coberta d’edificacions, que poden modificar l’estat de càrregues de l’edifici i la seva imatge.

v) La instal·lació de grues i aparells elevadors per a la construcció.

Son obres menors tipus I les següents:

a) Les obres de reforma interior de locals per a instal·lar activitats sense afectació estructural.

b) Les obres de reforma interior global en habitatges, sense canvi de distribució ni afectació estructural, certificant el compliment del decret d’habitabilitat vigent.

c) Les obres de divisió de locals en planta baixa, no destinats a habitatge, sense canviar-ne l’ús.

d) La instal·lació d’elements identificadors de locals: rètols, tendals i altres previstos a les ordenances.

e) La instal·lació de terrasses en via pública.

f) Les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria i que tinguin una superfície menor a 1.000 m2

g) Obres ordinàries de conservació o reparació menors dels edificis protegits urbanísticament, sempre que les obres no afectin els elements identificats com a objecte de protecció.

h) Les obres de restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints, mitgeres, patis i terrats, coberts i murs perimetrals que no afectin edificis catalogats, edificis protegits urbanísticament.

i) Les obres de construcció de tanques de solars.

j) Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.

Son obres menors tipus II les següents:

a.1) Les obres de reforma interior de locals no vinculats a cap activitat i sense afectació estructural.

a.1.1) Pintat de paraments interiors de local.
a.1.2) Substitució parcial o total del paviment.
a.1.3) Substitució global d’instal·lacions (aigua, llum...)

a.2) Les obres de reforma interior dels habitatges següents:

a.2.1) Les obres de reforma de banys.
a.2.2) Substitució element i instal·lació sanitari
a.2.3) Les obres de reforma de cuines.
a.2.4) Substitució element instal·lació en cuina.
a.2.5) Pintat de paraments interiors de l’habitatge.
a.2.6) Substitució parcial o total del paviment.
a.2.7) Substitució d’instal·lacions elèctrica.
a.2.8) Substitució d’instal·lacions climatització.

a.3) Substitució de tancaments practicables interiors.

a.4) Substitució d’element tancaments practicables interiors (ud)

a.5) Substitució de tancaments practicables exteriors.

a.6) Les obres de reforma interior dels vestíbul i escales comunitàries.

a.6.1) Pintat de paraments interiors vestíbuls i escales.
a.6.2) Substitució parcial o total del paviment.
a.6.3) Substitució global d’instal·lacions comunitàries (aigua, llum....)

a.7) Substitució de teules.

a.8) Execució parcial o total del paviment exterior.

a.9) Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat.

a.10) Formació de gual en vorera.

 

Article 3er. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació u obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitza la construcció, instal·lació o obra. Tindran la consideració de propietari de la construcció, instal·lació u obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.

2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències o els que presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
El substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

 

Article 4 . Successors i Responsables

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat juídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin o siguin beneficiaries de l’operació.

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributaria, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cootitulats de les entitats propdites.

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors.

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributaria, en proporció a les seves respectives participacions

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència que fossin necessaris per al compliment de les obligacions tributàries, fins els límits següents :

a) Quan s’han comès infraccions tributaries, respondran del deute tributari pendent i de les sancions

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el que calia per a pagar-les o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària i a la normativa que la desenvolupa.

 

Article 5.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva

1. S'eximeix del pagament de l'impost sobre construccions i obres la realització de qualsevol construcció, instal.lació u obra de la que en siguin propietaris l'Estat, les C.C.A.A. o les Entitats Locals, que estan subjectes al mateix, vagin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.

 

Article 6è Beneficis fiscals de concessió potestativa

1. Queda establerta una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball que justifiquin aquesta declaració, no incloses en el punt segon d’aquest article. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria simple prèvia sol·licitud dels subjecte passiu.

2. Es consideren d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals historicoartístiques o de foment del treball amb una bonificació del 90% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, les següents:

a) Les obres concedides en l’àmbit del Centre Històric.

b) Les obres concedides per l’establiment d’indústries al Polígon Industrial “Camp Llong” així com en altres zones de característiques industrials del terme municipal, la qual cosa pressuposa haver obtingut la corresponent llicència ambiental.

c) Les obres concedides per l’arranjament de façanes principals al nucli urbà de la ciutat.

d) Les obres concedides per l’entubament de braçals i recs i obres anàlogues a la zona rústica.

e) Les obres concedides per la realització d’obres en habitatges subjectes a un contracte de masoveria urbana, d’acord amb l’article 3 k) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

La bonificació tindrà caràcter pregat i el sol·licitant la demanarà junt amb la llicència d’obres.

Les anteriors declaracions correspondran al Ple de la Corporació i s’acordaran amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

3. Queda establerta una bonificació del 90% sobre la quota a favor de les construccions, instal·lacions i obres d’adaptació d’habitatges per a persones discapacitades i de supressió de barreres arquitectòniques als edificis o a la reforma d’edificacions existents. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució material corresponent a l’estricta adaptació dels habitatges per a persones discapacitades i de supressió de barreres arquitectòniques. No procedirà la bonificació quan les actuacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria.

La bonificació tindrà caràcter pregat i el sol·licitant la demanarà junt amb la llicència d’obres. Els subjectes passius vindran obligats a acreditar en la corresponent documentació tècnica, davant de l’Ajuntament, el cost de la part bonificada, degudament detallat i desglossat de la resta dels elements integrants del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra executada.

4. Queda establerta una bonificació del 90% sobre la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del pressupost d’execució material corresponent a l’estricta instal·lació dels sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. No procedirà la bonificació quan les actuacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria.

La bonificació tindrà caràcter pregat i el sol·licitant la demanarà junt amb la llicència d’obres. Els subjectes passius vindran obligats a acreditar en la corresponent documentació tècnica, davant de l’Ajuntament, el cost de la part bonificada, degudament detallat i desglossat de la resta dels elements integrants del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra executada, en la corresponent documentació tècnica.

 

Article 7è Base imposable, quota i meritació

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades.

3.No formen part de la base imposable:

- L’impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
-El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i quantia d’aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient en els contractes, pressupostos o documents que cal aportar per a justificar-lo.

4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o realitzat la comunicació prèvia o declaració responsable corresponents.

 

Article 8è Tipus de gravamen

El tipus de gravamen serà del 3,17 per cent

 

Article 9è. Règim de declaració i d'ingrés

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal•lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol•licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan es sol•liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte.
Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.
Això no obstant, quan la construcció, instal•lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col•legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme.

5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors.
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les autoliquidacions precedents.

6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.

7. Un cop finalitzades les construccions, instal•lacions o obres, en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia.

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària.

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents.

 

Article 10è. Garantia per danys

1. Quan l’execució de l’obra pugui ocasionar danys en el paviment de la via pública, o en qualsevol servei municipal d’infraestructura urbanística, jardineria o mobiliari urbà, és requisit previ, a la concessió de la llicencia, fer el dipòsit d’una fiança per respondre dels danys que en aquests elements s’hi pugui ocasionar durant el temps que duri l’obra..

2. La quantitat que s’ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte, la superfície de la via pública que s’utilitza, l’entitat dels serveis tècnics municipals que puguin ser afectats i els preus de mercat vigents en l moment de sol·licitar la llicència per a la reposició del paviment i de les instal·lacions.

3. Les obres que es facin en carrers que no estiguin pavimentats són exemptes del dipòsit, sempre que no en resultin afectats els serveis a que fan referència els paràgrafs anteriors.

4. Un cop acabada l’obra, s’hauran de tornar els dines de la fiança, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, o, si escau, s’haurà d’exigir la diferència que es pugui produir en contra dels executors de les obres, per causa dels desperfectes de tot tipus que hagin ocasionat en la via pública o en els serveis municipals.

 

Article 11è. Inspecció i recaptació

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

Article 12è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.”

 

Article 13è Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2021, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

 

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

ANNEX-1 MÒDULS OBRES MAJORS I OBRES MENORS TIPUS I

Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic ponderat amb els coeficients correctors que es detallen.

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses en les parts comunes, expressada en metres quadrats amb dos decimals.

Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent.

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb la pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:

Mr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu

Definicions:

Mb: Mòdul bàsic, que s’actualitza cada anualitat. Aquest any es fixat en 490,00 €/m2.

Cg: Coeficient d’ubicació geogràfica.

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.

Cq: Coeficient de qualitat.

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmentat.

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.

Els coeficients correctors que es faran servir són els següents:

1. COEFICIENT D’UBICACIÓ GEOGRÀFICA (Cg)                                                0,90

2. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)

En edificacions de nova planta i addicions

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ                               Ct

- Edifici aïllat (4 façanes).
1,20
- Soterranis a partir del 3r. en tot tipus d’edificis.

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ                               Ct

- Edifici en testera(3 façanes).               1,10
- Soterranis 1r. i 2n. en tot tipus d’edificis.
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)  1,00

1.2. En obres de reforma i rehabilitació

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ                        Ct

- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes 0,90
- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70
- Reformes que no afectin elements estructurals 0,50
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments (Aplicat a la superfície de façana). 0,50

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.

3.COEFICIENT DE QUALITAT (Cq)

- Nivell superior a l’estàndard d’ús 1,20
- Nivell estàndard segons ús (Mínim obligatori en edificis d’habitatges, també en garatges d’habitatges unifamiliars 1,00
- Nivell inferior a l’estàndard d’ús (Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior) 0,80

4. COEFICIENT D’ÚS (Cu)

USOS                                                                                                                                               Cu
- Habitatges entre 200 m2 i 150 m2.                                                                                       1,80
- Habitatges entre 150 m2 i 100 m2.                                                                                       1,60
- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament.                                                        1,20
- Plantes altes per a local sense ús específic. 1,20
- Sota cobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.                        1,20
- Locals comercials en planta baixa sense ús específic.                                                    1,00
- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.                                                      1,00
- Garatges d’habitatges unifamiliars.                                                                                       1,00
- Golfes.                                                                                                                                           0,75
- Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m i coberta lleugera autoportant.         0,70
- Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m i coberta lleugera autoportant      0,60
- Explotacions agropecuaries i Magatzems agrícoles amb llums > 12m i coberta
lleugera autoportant                                                                                                                       0,35
- Explotacions agropecuaries i Magatzems agrícoles amb llums fins 12m i coberta
lleugera autoportant                                                                                                                       0,30
S’adjunta fitxa de Càlcul de la Base Imposable :

 

ANNEX –2 MÒDULS OBRES MENORS TIPUS II

 

Concepte

 

PEM

IMPOST

TAXA

 

INTERIORS

 

 

(€/m2)

 

 

LOCALS

 

 

 

 

 

a.1) Les obres de reforma interior de locals no vinculats a cap activitat i sense afectació estructural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.1.1) Pintat i/o enguixat i/o arrebossat de paraments interiors de local

(100 m2 sup.)

1.333,33

0,42 €

25,00 €

a.1.2) Substitució parcial o total del paviment

(100 m2 sup. útil)

3.000,00

0,95 €

25,00 €

a.1.3) Substitució global d’instal·lacions (aigua, llum...)

ut.

4.833,33

153,22 €

38,67 €

 

a.1.4) Substitució i/o col·locació de cel-ras

(100 m2 sup.)

3.190,00

1,01 €

25,52 €

 

 

 

 

 

 

 

HABITATGES

 

 

 

 

 

a.1.5) Col·locació i/o execució de trasdossat

(100 m2 sup.)

3.296,00

1,04 €

26,37 €

a.2) Les obres de reforma interior dels habitatges següents:

 

 

 

 

 

a.2.1) Les obres de reforma TOTAL de banys:

Banys > 5m2

3.500,00

88,76 €

28,00 €

 

Banys < 5 m2

2.500,00

79,25 €

25,00 €

       a.2.1.1 ) Substitució element i instal·lació sanitari

1 ut.

120,00

3,80 €

25,00 €

 

2 ut.

240,00

7,61 €

25,00 €

 

3 ut.

360,00

11,41 €

25,00 €

 

4 ut.

480,00

15,22 €

25,00 €

       a.2.1.2 ) Substitució enrajolat parament vertical

(100 m2 sup.)

2781,00

0,88 €

25,00 €

a.2.2) Les obres de reforma TOTAL de cuines:

Cuines > 10m2

6.823,79

216,31 €

54,59 €

 

Cuines < 10 m2

3.592,09

113,87 €

28,74 €

       a.2.2.1 ) Substitució element i instal·lació en cuina

1 ut.

120,00

3,80 €

25,00 €

       a.2.2.2 ) Substitució enrajolat parament vertical

(100 m2 sup.)

3181,00

1,01 €

25,45 €

a.2.3) Pintat i/o enguixat i/o arrebossat de paraments interiors de l'habitatge

(100 m2 sup.)

3.333,33

1,06 €

26,67 €

a.2.4) Substitució parcial i total del paviment

(100 m2 sup. útil)

3.000,00

0,95 €

25,00 €

a.2.5) Substitució d’instal·lació elèctrica

ut.

2.500,00

79,25 €

25,00 €

a.2.6) Substitució d’instal·lació climatització

ut.

4.500,00

114,12 €

36,00 €

a.2.7) Substitució tancaments practicables interiors

ut.

240,00

7,61 €

25,00 €

 

 

 

 

 

 

 

VESTIBULS I ESCALES

 

 

 

 

 

a.2.8) Substitució i/o col·locació de cel-ras

(100 m2 sup.)

3.190,00

1,01 €

25,52 €

a.3) Les obres de reforma interior dels vestíbul i escales comunitàries

 

 

 

 

 

a.3.1) Pintat de paraments interiors vestibuls i escales

(100 m2 sup.)

1.333,33

0,42 €

25,00 €

a.3.2) Substitució parcial o total del paviment

(100 m2 sup. útil)

3.000,00

0,95 €

25,00 €

a.3.3) Substitució global instal·lacions comunitàries (aigua, llum...)

ut.

2.500,00

79,25 €

25,00 €

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIORS

 

 

 

 

 

a.3.4) Substitució i/o col·locació de cel-ras

(100 m2 sup.)

3.190,00

1,01 €

25,52 €

 

a.4) Substitució d'elements puntuals, exteriors i interiors, sense afectació estructural ( no inclosos rafecs ni elements lineals)

ut.

70,05

2,22 €

25,00 €

 

a.5) Substitució de tancaments practicables exteriors FORA DE L'ÀMBIT DEL CENTRE

ut.

400,00

12,70 €

25,00 €

 

a.6) Substitució de teules FORA DE L'ÀMBIT DEL CENTRE

(100 m2 sup)

2.500,00

0,79 €

25,00 €

 

a.7) Substitució i/o execució parcial o total del paviment exterior

(100 m2 sup)

3.641,67

1,15 €

29,13 €

 

a.8) Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d'arbrat

(100 m2 sup)

1.833,33

0,58 €

25,00 €

 

a.9) Formació de gual

ut.

450,00

14,27 €

25,00 €

 

a.10) Pintat de façana FORA DE L'ÀMBIT DEL CENTRE sempre que es realitzin des del terra, balcó o terrassa

(100 m2 sup)

780,00

0,03 €

25,00 €