7 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUSOrdenança fiscal núm. 7
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

 

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.

 

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

 

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Exempcions subjectives

1. Estan exempts del pagament de drets els expedients tramitats a instància de les persones físiques o jurídiques:

a) Declarades pobres per precepte legal.

b) Les persones que sol·licitin un certificat de béns i/o un volant d’empadronament per tal d’obtenir el dret de justícia gratuïta o ajut social. Es farà constar en la sol·licitud, el motiu pel qual es demana l’esmentada documentació per tal de gaudir de l’exempció.

c) Gaudiran d’exempció les associacions sense ànim de lucre, dedicades a finalitats de cooperació, solidaritat i cohesió social.

d) Que hagin obtingut el dret de justícia gratuïta respecte als expedients que hagin de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual s’hagin acollit a aquest dret.

2. Queden exemptes del pagament de la certificació de dades, quan siguin requerits als particulars pel mateix Ajuntament de Balaguer.

 

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin l'acreditament.

 

Article 7è. Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

Epígraf Primer. còpies, Servei de Fax, llibres Ordenances, Fotocòpies i compulses.

1. Per servei de reprografia:
    1.a) fotocòpia DIN3 blanc i negre: 0,25 €
    1.b) fotocòpia DIN4 blanc i negre: 0,12 €
    1.c) fotocòpia DIN3 color: 0,52 €
    1.d) fotocòpia DIN4 color: 0,36 €
    1.e) per cada full extret per impressora: 0,25 €

2. Per cada full tramès per Fax: 1,07 €

Epígraf Segon. Documents relatius a serveis d'urbanisme    

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis: 1.190,35 €
Si l’expedient es resolgués decretant la ruïna imminent i l’Ajuntament assumeix les despeses de trasllat de mobles, d’interrupció de subministraments (aigua/llum) i/o l’execució de l’enderroc de la finca ruïnosa, se liquidaran a la propietat els imports corresponents als costos reals dels esmentats treballs.

2. Per còpia DIN A1 de plànol o fracció: 10,57 €

3. Per còpia DIN A4 o DIN A3 de plànol cadastral: 2,64 €

4. Per m2 de plànol plotejat: 12,36 €

6. Consulta tècnica d'urbanisme: 51,50 €

7. Certificat de dotació de serveis: 59,54 €

8. Certificat d’aprofitament urbanístic / Certificat de determinacions urbanístiques: 59,54 €

9. Expedient de facilitació d'alineacions i rasants: 71,44 €

10. Documents lliurats en suport magnètic (CD Rom) a 0,39 €/Mb, amb un mínim de 4,32 €  per cada unitat de suport lliurada.

11.-Per servei de recerca d’informació i reprografia:
    a) fotocòpia DIN3 blanc i negre: 0,31 €
    b) fotocòpia DIN4 blanc i negre: 0,26 €
    c) fotocòpia DIN3 color: 0,52 €
    d) fotocòpia DIN4 color: 0,36 €
    e) per cada full extret per impressora: 0,26 €

12. Certificat compatibilitat urbanística: 24,72 €

13. Certificat tècnic: 59,54 €

Epígraf Tercer. Publicacions al BOP, DOG o BOE per atorgament de llicencies i altres publicacions, e inscripcions segons preu facturat.

Epígraf Quart. Documents expedits o estesos per les oficines municipals:

1. Reconeixement de signatura, certificat del padró d’habitants, acreditació de vida o residència: 5,06 €

2. Acreditatiu d’ingressos realitzats: 2,88 €

3. Certificat Acreditatiu de l’antiguitat d’un edifici: 24,72 €

4. Certificació de dades: 17,55 €

5. Permís Abocament Aigües Residuals: 55,64 €

6. Expedient per Identificació d’establiments alimentaris: 17,04 €

Epígraf cinquè. Documents expedits pel cos de la Policia Local – Guàrdia Urbana de Balaguer:

1. Diligències d’accidents de circulació de danys materials a disposició de les companyies asseguradores i/o parts afectades (T06): 40,00 €
 

 

Article 8è. Bonificacions de la quota

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa.

 

Article 9è. Acreditació

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.

2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditació es produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu.

 

Article 10è. Declaració i ingrés

La taxa es gestionarà pel règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació.
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud la justificació d’haver efectuat el pagament de la taxa corresponent. En els supòsits en que no es pugui establir per part de l’interessat la base imposable se satisfarà la taxa en el moment de recollir el document, autorització o llicència administrativa sol·licitada.

 

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 181 i següents de la Llei General Tributaria

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.