30 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCORXADOR


Ordenança fiscal núm. 30

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCORXADOR.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4. u) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’escorxador, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa els serveis d'escorxador, que es presta en l'escorxador comarcal de la ciutat de Balaguer, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article anterior.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6.- Quota Tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Maquila porc..................                0,15296 €/Kg.
Maquila vedell...............                0,15296 €/Kg.
Maquila vedell (preu majorista) 0,13112 €/Kg.
Maquila xai.....................                0,44805 €/Kg.
Maquila truja..................                0,20765 €/Kg.
Maquila vaques...............              0,20765 €/Kg.
Maquila cabrit..................              4,33815 €/Unitat.
Culanes de vedell............            0,44805 €/Unitat.
Mocada de porc...............             2,79738 €/Unitat.
Menut de porc..................             5,0265 €/Unitat.
Menut de truja..................             5,0265 €/Unitat.
Ventre de xai....................              0,29499 €/Unitat.
Neteja de ventres.............            3,94469 €/Unitat.
Especejament caps..........           2,25107 €/Unitat.
Quartejament canal porcí           6,62197 €/Unitat.
Quartejament canal boví             6,62197 €/Unitat.
Abonament de menuts boví       9,73618 €/Unitat.

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'annex de tarifes.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, al que està obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.