33 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS I EL SEU UTILLATGE


Ordenança fiscal núm. 33
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS I EL SEU UTILLATGE.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús de l'edifici de la Casa Consistorial, el Pavelló Firal, el Polisportiu, el Teatre Municipal i qualsevol altre edifici municipal i el seu utillatge o mobiliari,  en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article primer.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col•laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6.- Quota Tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

A.- Tarifes:

1.- Per utilització de la Sala d'Actes durant tres hores o menys............................................................................. 60,63 €

2.- Per utilització de la Sala d'Exposicions, per dia................................................................................................... 87,80 €

3.- Per utilització de despatx, sense destí específic, per dia................................................................................... 21,22 €

4.- Per utilització de l’Escola de música, o sala polivalent de l’IMPIC  per dia i acte.......................................... 65,99 €

5.- Per utilització Teatre Municipal, per dia i acte:

5.1.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre amb domicili fiscal a la ciutat de Balaguer, sense cobrament als assistents, o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques ........................................................... gratuït

5.2.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques .................................................................................................................................. 148,80 €

5.3.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre amb domicili fiscal a la ciutat de Balaguer, amb cobrament als assistents.......................................................................................................................................................... 148,80 €

5.4.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament als assistents.........…...........446,40 €

5.5.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre................................................................................. 2.366,49 €

5.6.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre, amb domicili fiscal a la ciutat de Balaguer, que la seva tasca estigui lligada a l’ensenyament, a la cultura i/o a la promoció de la ciutat de Balaguer i que col.labori habitualment amb actes organitzats per l’Ajuntament.............………………….......................................................…….148,80 €

6.- Per utilització del pavelló Polivalent Inpacsa, amb fins no esportius :

6.1 – Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre................................................................................ 4.098,00 €

6.2 .- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre................................................................................ 512,00 €

6.3 .- Lloguer de la sala polivalent
Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores de 2hores)................................................................................15,91€

7.- Per utilització del Casal Lapallavacara.

7.1 .- Lloguer de la Sala la “Reguereta”
Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores)................................................................................................. 16,39 €
Tarifa per hora o fracció (mínim 2 hores), inclou l’equipament de so i llum de la sala i un tècnic.... 21,86 €

7.2 .- Lloguer de les sales 1r i 2n pis:
Tarifa per hora o fracció (mínim d’1 hora)...................................................................................................... 10,93 €

7.3.- Lloguer de l’espai de Noves Tecnologies (Disposa de 6 ordinadors sobretaula)
Tarifa per hora o fracció (mínim d’1 hora)...................................................................................................... 16,39 €

7.4.- Lloguer de la terrassa de la 3a planta

Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores)................................................................................................. 16,39 €
Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores) inclou l’equipament de so i llum i un tècnic.................. 21,86 €
Entitats sense afany de lucre del municipi, grups municipals amb representació al Consistori i altres col·lectius 0,00 €

8.- Per utilització del camp municipal d’esports, amb fins no esportius:

8.1 .- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre..................................................................................2.818,00€
8.2 .- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre..................................................................................512,00€

9.- Per ús regular d'instal·lacions municipals: segons conveni amb l'Ajuntament.

10.- No estan subjectes a pagament de preu aquells que utilitzin les dependències de la Casa Consistorial, prèvia l'autorització corresponent, per realització de congressos, assemblees, conferència, etc., sempre i quan l'entitat organitzadora proposi l'acte amb finalitat no lucrativa i/o tingui finalitat pública o privada de caràcter cultural, polític, sindical, artístic, cooperatiu o de similar projecció social a criteri de l'Ajuntament.

11.- Per utilització de les sales permanents del Museu de la Noguera i el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre:

Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores) ..............................................................................................  21,86 €

12.- Per utilització del pavelló Molí de l’Esquerrà per dia i acte:

12.1.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques gratuït
12.2.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament assistents ......................... 240,00 €
12.3.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre ................................................................................ 950,50 €
 

13.- Per utilització del poliesportiu municipal per dia i acte:
 

13.1. Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, 
o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques.......................................................................240,00 euros
13.2. Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament assistents..........................640,00 euros
13.3. Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre.......................................................................1.365,00 euros

 

B. – Normes de Gestió :

L’ajuntament comunicarà a l’entitat sol•licitant la cessió o no de l’edifici, per al qual cosa, en cas afirmatiu en seran d’obligat compliment:

1.- El reglament de cessió d’edificis municipals

2.- La normativa d’ús de l’equipament/edifici que es cedeixi”

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'annex de tarifes.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà abans de la utilització dels recintes o mobiliari a que es refereix aquesta ordenança.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 25 d’octubre de 2017, i ha quedat aprovat definitivament el 20 de desembre de 2017. Començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.