36 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA / DANSA)


 

Ordenança fiscal núm. 36

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS – ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

 

Article1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4v) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’ensenyaments artístics Escola municipal de música, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic a que es refereix l’article anterior prestat per l’Institut Municipal Progrés i Cultura de la ciutat que es regirà per aquesta ordenança, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats dels alumnes matriculats i aquests, si haguessin arribat a la majoria d’edat.

 

Article 4. Beneficis fiscals

1.  No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en l’article 6è.d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 5. Quota tributària

1. S’aplicaran bonificacions i reduccions de les taxes als subjectes passius que hagin de satisfer-les en els següents casos:

En el cas de família nombrosa i/o monoparental el descompte que s’aplicarà serà d’un deu per cent.

2. Les bonificacions fixades en els apartats anteriors no seran acumulables i tindran caràcter pregat havent de presentar els interessats les sol·licituds adients, juntament amb els justificants que calgui.

 

Article 6. Quantia

1. Les activitats formatives no incloses dins els programes docents definits i establerts, es taxaran mitjançant Decret, previ estudi educatiu i econòmic.

2. El material escolar i l’assegurança seran facturats en funció del seu cost real.

3. Les inscripcions o matrícules rebudes a partir de l’1 de gener de cada curs vigent es cobraran en funció de la quantitat proporcional que en resulti.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Taxes de l’Escola Municipal de Música

Àrees/Cursos

euros

Inscripció / Matrícula

50,00

2n. Instrument

28,63

15 minuts Instrument reglat

14,19

15 minuts Instrument adult

30,84

Llenguatge aula jove

20,00

Certificacions acadèmiques

22,82

Sensibilització (4-5-6)

25,31

Iniciació a altres instruments

64,22

Iniciació trompeta, trombó i viola

47,99

1r. Nivell Elemental (altres instruments)

67,49

2n .Nivell Elemental

76,71

3r.Nivell Elemental

105,14

4t.Nivell Elemental

108,37

1r.2n.3r.4t. Nivell Professional

116,55

Acompanyament (optativa)

28,58

M1-M2-M3-M4

108,84

Aula Jove

82,49

Preparació conservatori

116,55

Escola adults instrument 30’

64,12

Escola adults instrument 30’ (jubilats)

58,00

Escola adults instrument 45’

95,06

Escola adults instrument 45’ (jubilats)

85,81

Escola adults llenguatge

30,76

Escola adults llenguatge (jubilats)

27,98

Escola adults música de cambra (guitarra/percussió)

29,49

Escola adults música de cambra (guitarra/percussió) (jubilats)

24,08

Aula especial

45,67

 

Si un alumne es matricula a nivells diferents de llenguatge musical i d’instrument, la taxa que s’aplicarà serà la corresponent al nivell de llenguatge musical.

Lloguer instruments:

1.- Els alumnes que no disposin d’instrument propi podran sol·licitar el préstec del mateix a l’Escola Municipal de Música. El préstec restarà subjecte a la disponibilitat dels respectius instruments per part de l’Escola.

2.- Els alumnes que gaudeixin del préstec d’algun instrument seran els responsables de la seva conservació i manteniment (cordes els alumnes de corda, canyes els clarinets i saxos). En el cas que l’instrument pateixi algun desperfecte causat per un accident involuntari, l’alumne se’n farà càrrec de la seva reparació.

3.- Durant el primer any de préstec aquest serà gratuït i a partir del segon any, es pot continuar gaudint del instrument de l’escola abonant la taxa de lloguer de 10€ al  mes.

 

Article 7.Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat atenent la petició formulada per l'interessat al corresponent centre.

 

Article 8.Règim de declaració i d’ingrés

El pagament de la taxa s’efectuarà mensualment en el moment de la presentació dels corresponents rebuts als qui estan obligats a realitzar-lo, d’acord amb els quadres de tarifes.

 

Disposició final

Aquesta ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Balaguer en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2017, i ha quedat aprovat definitivament el 12 de juliol de 2017. Començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

 

PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS – DANSA

 

Article 1. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics-Dansa que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Naixement de l’obligació del pagament

L’obligació del pagament del preu públic del servei públic a que es refereix l’article anterior prestat per l’ Institut Municipal Progrés i Cultura neix amb la formalització de la corresponent sol·licitud del servei que s’entendrà definitiva amb la formalització de la matrícula i serà independent de la real prestació del servei si la manca d’aquest és imputable al sol·licitant.

El/La responsable del servei notificarà mensualment les variacions que s’hagin pogut produir respecte les dades existents en les inscripcions realitzades pels interessats.

 

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis prestats indicats anteriorment. En cas de tractar-se de menor d’edat, seran subjectes passius els pares, tutotrs o responsables legals.

 

Article 4. Quantia

1. Les activitats formatives no incloses dins els programes docents definits i establerts, es fixaran mitjançant Decret, previ estudi  educatiu i econòmic.

2. El material escolar i l’assegurança seran facturats en funció del seu cost real.

3. Les inscripcions o matrícules rebudes a partir de l’1 de gener de cada curs vigent es cobraran en funció de la quantitat proporcional que en resulti.

La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

Taxes de l’Aula de dansa

 

Concepte                                                                                                       Euros

Inscripció

25,60

Inscripció (jubilats)

23,10

 

Sessions d’una hora de durada, 1 dia per setmana                      Euros mensuals

Taller de dansa creativa

20,90

Taller de dansa clàssica

23,65

Taller de dansa contemporània

20,90

Taller de dansa espanyola

20,90

Taller de balls de saló

20,90

Taller de dansa moderna-jazz-funky

20,90

Taller de batuka-pilates

20,90

Taller de dansa oriental i bollywood

20,90

 

 

Sessions d’una hora de durada, 2 dies per setmana                    Euros mensuals

Taller de dansa creativa

36,40

Taller de dansa clàssica

40,35

Taller de dansa contemporània

36,40

Taller de dansa moderna-jazz-funky

36,40

Taller de batuka-pilates

36,40

Taller de dansa espanyola

36,40

Taller de balls de saló

36,40

Taller de dansa oriental i bollywood

36,40

 

Sessions d’una hora i 30 minuts, 1 dia per setmana

Taller de dansa clàssica

34,35

Taller de dansa contemporània

30,90

Taller de dansa moderna-funky

30,90

Taller de batuka-pilates

30,90

Taller de dansa oriental i bollywood

30,90

 

Sessions d’una hora i 30 minuts, 2 dies per setmana

Taller de dansa clàssica

51,55

Taller de dansa contemporània

45,10

Taller de dansa moderna-funky

45,10

Taller de batuka-pilates

45,10

Taller de dansa oriental i bollywood

45,10

 

Classes de reforç

14,90 euros/mes

Reserva de plaça, en cas d’absència d’un mes continuat

7,45 euros/mes

 

Tallers trimestrals (balls de saló)

Inscripció

8,45

Cost trimestral del taller

62,75

Cost trimestral del taller (jubilats)

56,45

 

Article 5. Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en l’article 6è.d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6. Quota tributària

1. S’aplicaran bonificacions i reduccions dels preus als subjectes passius que hagin de satisfer aquest preu públic en els següents casos:

En el cas de família nombrosa i/o monoparental el descompte que s’aplicarà serà d’un deu per cent.

2. Les bonificacions fixades en els apartats anteriors no seran acumulables i tindran caràcter pregat havent de presentar els interessats les sol·licituds adients, junt amb els justificants que calgui.

 

Article 7. Règim de declaració i d’ingrès

El pagament del preu públic s’efectuarà mensualment en el moment de la presentació dels corresponents rebuts als qui estan obligats a realitzar-lo, d’acord amb els quadres de tarifes.

El pagament del preu públic s’efectuarà mensualment, d’acord amb les dades que figurin en les inscripcions realitzades pels interessats i a les variacions notificades pels responsables del servei. Les inscripcions s’abonaran en la liquidació corresponent a la primera mensualitat.

 

Disposició addicional

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es troben exemptes d’Iva d’acord amb l’article 20 de la Llei de l’IVA.