37 - TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS


Ordenança fiscal núm. 37
TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 w) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres o llocs anàlegs, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa per visites a museus, monuments històrics o artístics, i altres llocs anàlegs, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article segon.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No estaran subjectes al pagament de preu d'entrada al Museu de la Noguera:

a) Els menors de 16 anys

b) Els socis de l’ICOM  els de l’ AMC i els membres de l’Associació d’Arqueòlegs Professionals de Catalunya

c) Les persones que visitin el Museu el dia 18 de maig (Dia internacional dels museus) i el dia 9 de novembre (Festa del St. Crist)

d) Els grups escolars que visitin el museu com a activitat integrant del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa o d’Intercanvi de programes educatius europeus.

e) Els centres educatius adscrits al programa “Argonautes” de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

f) El professorat degudament acreditat.

g) Els titulars del carnet del programa “Voluntariat per la Llengua” del CPNL

No estaran subjectes al pagament de preu d'entrada al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre:

a) Els menors de 16 anys

b) Els socis de l’ICOM els de l’ AMC i els membres de l’Associació d’Arqueòlegs Professionals de Catalunya

c) Les persones que visitin el Museu el dia 18 de maig (Dia internacional dels museus) i el dia 9 de novembre (Festa del St. Crist)

d ) Els grups escolars que visitin el museu com a activitat integrant del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa o d’Intercanvi de programes educatius europeus.

e) Els centres educatius adscrits al programa “Argonautes” de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

f) El professorat degudament acreditat

g) Els titulars del carnet del programa “Voluntariat per la Llengua” del CPNL

h) Titulars del carnet del Club Amics de Lleida

i) Promoció Espais Visitable

j) Els esplais i casals d’estiu del municipi.

k) Titulars del carnet del club XATIC.

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

1.- Visites al Museu de la Noguera

a) Entrada individual: 3,00 €

b) Tarifa reduïda: 2,00 €/persona aplicable a:
            a. Grups (mínim 10 persones)
            b. Jubilats
            c. Estudiants a partir de 16 anys
            d. Aturats
            e. Titulars del carnet jove
            f. Titulars del carnet del Club Amics de Lleida
            h. Promoció Espais Visitables

c) Entrada combinada al Museu de la Noguera Visita i taller de recerca d’or al Centre d’Interpretació de l’Or:
            a. General: 5,00 €
            b. Reduïda: 2,50 € (jubilats i pensionistes, grups de mínim de 10 persones, menors de 16 anys).

 

2.- Visites guiades al Museu de la Noguera

-  El preu mínim per a fer una visita guiada és el que correspon a un grup de 10 persones. A partir d'aquest nombre (10 persones) el preu s'estableix per persona.
- per tal que la reserva de la visita quedi establerta, caldrà que el grup faci el pagament del preu mínim de 10 persones

 

1.- Visita guiada al Museu de la Noguera

 

Sales permanents

1,5 h

5,00 € (mínim 10 persones)

 

 

2.- Visita guiada Museu de la Noguera 1 monument

 

A determinar segons interès:

Pla d’Almatà / Castell Formós / Santa Maria / Muralla Gòtica

3 h

6,00 (mínim 10 persones)

 

3.- Visita guiada Museu de la Noguera ciutat i /o monuments

 

A determinar segons interès: centre històric / Pla d’Almatà / Castell Formós / Santa Maria / Muralla Gòtica / Cementiri Vell

4 h

8,00 € (mínim 10 persones)

4.- Visita guiada a 1 monument

 

A determinar segons interès: Pla d’Almatà / Castell Formós / Santa Maria / Muralla Gòtica / Cementiri Vell

1,5 h

5,00 € (mínim 10 persones)

 

5.-Taller al Centre d'Interpretació de l’Or del Segre visita a la ciutat o al Museu de la Noguera

 

 

Taller al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre visita a la ciutat o al Museu de la Noguera (a escollir)

3 h

6,00 € (mínim 10 persones)

 

 

3- Serveis educatius del Museu de la Noguera

 

3.1. La Trampa del temps

Visita dinamitzada a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer. De la madina a la ciutat

5è de Primària

1 h

1,50 € alumne

 

3.2. Una visita bestial

Visita dinamitzada a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer. De la madina a la ciutat

Infantil

1 h

1,50 € alumne

 

3.3. Què és un museu?

Visita a les sales d'exposició i a les instal·lacions del museu

Infantil, Primària, Secundària,

1 h

1,50 € alumne

 

3.4. Hisn Balagi - Balaguer: de la madina a la ciutat

Visita a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer. De la madina a la ciutat

2n ESO

1 h

1,50 € alumne

 

3.5. La ciutat de les 3 cultures

Visita a la ciutat

6è de Primària, 2n ESO

3 h

1,50 € alumne

 

3.6. Madina Balaguer : una ciutat d'al-Àndalus

Visita a la ciutat

2n ESO

3 h

1,50 € alumne

 

 

4.- Les nits de Maria Bullfarines

Visita teatralitzada al Museu de la Noguera
Adults: 4,00 €
Menors de 16 anys: 3,00 €
Menors de 7 anys: gratuït

 

5.-  Entrada i Visites al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

5.1.Entrada
    - General: 1,00 €
    - Reduïda: 0,50 € (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, Agències de viatge i operadors turístics, Associacions i entitats conveniades).

5.2.Visita guiada
    - General: 2,00 €
    - Reduïda: 1,00 € (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, menors de 16 anys, agències de viatge i operadors turístics, Associacions i entitats conveniades).

5.3.Taller de recerca d’or
    - General: 5,00 €
    - Reduïda: 2,50 € (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, menors de 16 anys, agències de viatge i operadors turístics, Associacions i entitats conveniades).

5.4.Visita guiada Taller de recerca d’or
    - General: 5,00 €
    - Reduïda: 2,50 € (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, menors de 16 anys, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades)

5.5.Taller de recerca d’or al riu
          5.5.1. General
                    - Adult...................................................................................................................................8,00 euros
                    - Menors de 6 a 16 anys...................................................................................................5,00 euros
                    - Menors de 6 anys............................................................................................................Gratuït
          5.5.2. Reduïda (agències de viatge, operadors turístics, associacions i entitats conveniades)
                    - Adult...................................................................................................................................6,80 euros
                    - Menors de 6 a 16 anys...................................................................................................4,25 euros
                    - Menors de 6 anys............................................................................................................Gratuït

5.6 Entrada combinada al Museu Noguera Visita i taller de recerca d’or al Centre d’Interpretació de l’Or
    - General: 5,00 €
    - Reduïda: 2,50 € (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, menors de 16 anys)

 

6.- Serveis educatius del Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

 6.1. A la recerca de l’or del Segre

Visita guiada taller de recerca d’or

Primària, Secundària i Batxillerat

1 h

1,50

 6.2. L’aventura de la palleta d’or

Visita dinamitzada

Educació infantil

1 h

1,50 €

 6.3. Les pedres secretes del Segre

 Taller dinamitzat

Educació Infantil i Primària

1 h

1,50 €

6.4. Descobrim el riu i la bultra

Visita dinamitzada

Educació Infantil i Primària

1 h

1,50 €

6.5. A la recerca de l’or del Segre visita a ciutat o Museu de la Noguera

Visita guiada i taller de recerca d’or visita a ciutat o Museu de la Noguera

Primària, Secundària i Batxillerat

2 h

3,00

 

 

7.- Producte Turístic: L’Or del Segre. A la recerca del somni de Mariam

Adults: 15,00 €
Menors de 6 a 12 anys: 6,00 €
Menors de 6 anys: gratuït
FENTPAÍS SCCL: Capsa regal: 59,93€
AAVV i TTOO: Adults: 12,75 €. Menors de 6 a 12 anys: 5,10 €

- Visita guiada a:
- Museu de la Noguera, centre històric de Balaguer i Centre d’Interpretació de l’Or del Segre.
- Taller de recerca d’or al riu.
- Cessió de l’equipament necessari per a l’activitat.
- Degustació d’oli d’oliva dels molins de La Noguera i vi DO Costers del Segre.
- Obsequi d’un barret i d’un vial per guardar les palletes d’or .
 

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'annex de tarifes mitjançant l'entrada o visita als llocs enumerats a l'annex de tarifes.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà abans d'entrar en els recintes  a que es refereix aquesta ordenança.

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2021, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.