38 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ I PROJECCIÓ


Ordenança fiscal núm. 38

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ I PROJECCIÓ

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis de promoció i projecció, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats organitzats per l'Àrea de promoció i projecció econòmica, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els qui es beneficiïn dels serveis prestat o realitzats per l’àrea de promoció econòmica a que es refereix l’article anterior.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

Tarifa primera. Fires

Amb prèvia autorització de l’òrgan competent, es podrà facilitar el fraccionament de la despesa en un màxim de tres quotes, d’acord amb la legislació vigent.

- Servei d’Hostesses (hostessa/dia) ........................... 114,00 €
- Megafonia (falca) ................................................................ 4,10 €

a) Fira Balaguer
       - Drets d’inscripció ...................................................... 28,83€
       - Recinte General (m2  espai lliure ) ........................... 4,34 €
       - Pavellons  (m2 espai lliure) .................................... 25.18 €
       - Pavellons (m2 espai lliure amb demo) ................ 12,59 €

b) Expoauto i Firauto
       - Metre quadrat interior ................................................. 4,80 €
       - Metre quadrat exterior ................................................ 2,98 €
       - Metre quadrat en carpa .............................................. 4,22 €

 

Tarifa segona. Festes i mercats

- Llotges festa major................................................................103,11 €
- Publicitat llibre festa major:
1 pàgina b/n................................................................................91,95 €
1 pàgina color...........................................................................124,89 €
½ pàgina b/n...............................................................................65,85 €
½ pàgina color............................................................................90,83 €
1 línia b/n.....................................................................................19,30 €
- Servei préstec de taules per mercats i festes.....................5,00 €
- Parada mercats temàtics (Santa Llúcia, S. Jordi etc.,)....27,53 €
Quedaran exemptes les parades i servei préstec de taules, de les activitats lucratives d’associacions, partits,
sindicats, entitats patronals, quan el termini d’ocupació sigui inferior a tres dies i que existeixi prèvia
sol·licitud raonada.

 

Tarifa tercera. Serveis turístics

- Visites guiades per la ciutat a grups turístics, d’una hora de durada, amb un guia .................. 26,36€
Si la durada de la visita és superior al període indicat o es requereix més d’un guia s’haurà d’aplicar l’import proporcional. Les fraccions d’hora seran de 30 minuts.

-Visites guiades individuals:........................................................................................................................3,30€

-Visites guiades individuals mitjançant agencies...................................................................................2,65€

-Casa Teresa Pàmies, refugi pels Amics del Camí de Sant Jaume, per cada pernoctació ..........5,50€

 

Tarifa quarta. Ràdio Balaguer

1.- Campanya d’1 a 24 falques                        4,75 €/falca de 30” de durada màxima
2.- Campanya de 25 a 49 falques                   4,30 €/falca de 30” de durada màxima
3.- Campanya de 50 a 99 falques                   3,78 €/falca de 30” de durada màxima
4.- Campanya de 100 a 499 falques               3,32 €/falca de 30” de durada màxima
5.- Campanya de 500 a 999 falques               2,87 €/falca de 30” de durada màxima
6.- Campanya de més de 1000 falques         2,41 €/falca de 30” de durada màxima

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Les agències de publicitat es beneficiaran d’un 20% de descompte sobre les tarifes anteriors.
- Les falques que tinguin una durada superior als 30 segons suportaran l’increment del 20%  per cada 10 segons de més, fins arribar a una durada màxima de 60 segons.
- No es podrà programar més de 10 falques diàries per anunciant.
- El mínim de falques contractades ha de ser de 10.
- Les falques tipus ràfega, és a dir, de durada inferior als 15 segons, tindran un 20% de descompte.
- L’enregistrament de la falca és gratuïta i inclou, exclusivament, l’enregistrament bàsic, o sigui, veu i música. El temps d’enregistrament serà de 24 hores.
- L’idioma emprat en l’enregistrament de les falques serà el català.
- L’emissió de les falques es realitzarà en horari comercial i de dilluns a dissabte.
- En les campanyes publicitàries del comerç de Balaguer es reduirà el preu en un 40% sempre i quan es respectin els següents paràmetres:

1. Les campanyes d’una setmana han de ser de 24, 36 o 48 falques.
2. Les campanyes de dues setmanes han de ser de 48, 72 o 96 falques.
3. Les campanyes mensuals han de ser de 96, 144 o 192 falques.

Totes les associacions i entitats sense ànim de lucre tindran difusió dels seus actes, festes o esdeveniments de forma gratuïta a Ràdio Balaguer, amb 4 falques diàries durant una setmana. A canvi, faran esment al seu cartell o díptic, del logotip de l’IMPIC.

- Publicitat a la web de la ràdio: radiobalaguer.cat
    1.-Banner superior ocupant total l’amplada de la pàgina: 2,00€/dia
    2.-Banner lateral a l’espai destinat a publicitat: 1,00€/dia

 

A tots els preus establerts l’article 6, (tarifa primera i quarta) caldrà afegir l’IVA que els correspon.

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l’annex de tarifes

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà abans de la utilització dels recintes o serveis a què es refereix aquesta ordenança

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.