39 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI


Ordenança fiscal núm. 39
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació de serveis i activitats organitzats per les Àrees d’Esports, Joventut i Festes.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats organitzats per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats i els pares, tutors o representants legals dels beneficiaris si aquestes fossin menors d’edat.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en les tarifes primera, segona, quarta cinquena, sisena, onzena, dotzena, quinzena i setzena d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

 

Tarifa primera. Camp Base
Inscripció a cada torn per participant de 5 a 11 anys ........................................... 163,55 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €

Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa segona. Triaesport - Taller de les Arts Art Estiu-Petit Art Estiu
Inscripció torn complet per participant de 4 a 16 anys .......................................... 78,60 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €

Famílies nombroses i monopaentals, un 15% de descompte per assistent.
Infants vinculats al projecte de treball als barris, un 80% de descompte per assistent.

 

Tarifa tercera. Activitats d’aigua d’estiu (quinzenal)
Cursos ............................................................................................................................. 41,10 €
Waterpolo ........................................................................................................................ 41,10 €
Aquagym .......................................................................................................................... 41,10 €

 

Tarifa quarta Camp II  
Inscripció a cada torn per participant de 12 a 16 anys ........................................ 184,60 €
(inscripcions per setmana) ......................................................................................... 54,40 €

Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa cinquena. Temps Afegit
Inscripció torn de dues setmanes per participant de 4 a 16 anys ....................... 80,95 €
Inscripció torn de tres setmanes per participant de 4 a 16 anys ....................... 114,10 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €

Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa sisena.  Proves esportives i activitats de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables
Cursa del foc ..................................................................................................................... 3,00 €
Cursa de la dona ............................................................................................................. 3,00 €
Activitats esportives de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables ... 3,00 €
Diada Atlètica.................................................................................................................... 1,00 €

 

Tarifa setena. Proves esportives federades
Triatló o quadratló inscripció participant federat.....................................................  23,00 €
Triatló o quadratló inscripció participant no federat...............................................  35,00 €

 

Tarifa vuitena. Setmana X-trem
Inscripció per torn per participant .............................................................................. 23,00 €

 

Tarifa novena. Festa de la Bicicleta
Inscripció per participant ................................................................................................ 1,00 €

 

Tarifa desena. Torneig Futbol Sala Balaguer 5 Nacions
Inscripció per equip participant ................................................................................ 187,35 €
- Amb dipòsit de fiança de 150€ per equip participant –

 

Tarifa onzena. In&Out
Inscripció torn complert per participant de 4 a 16 anys ....................................... 114,10 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €
Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa dotzena. Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Rítmica, Hip-Hop Estils, Natació Sincronitzada
Un dia a la setmana. Preu mensual ......................................................................... 26,00 €
Dos dies a la setmana. Preu mensual .................................................................... 32,90 €
Matrícula curs. Quota anual (exclusiva activitat gimnàstica rítmica) ................... 23,00 €

Descomptes: En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicaran tarifes amb reducció d’un tant per cent de la tarifa. Aquestes tarifes reduïdes no seran acumulables i tindran caràcter pregat havent de presentar els interessats les sol·licituds adients, junt amb els justificants que calguin.

Famílies nombroses i monoparentals, 15% de descompte en la tarifa  d’activitats mensual.
Descompte per segona activitat, 30% descompte en la quota d’un dia.

 

Tarifa catorzena. Programa municipal Esport&Salut
Preu semestral .............................................................................................................. 43,35 €   

 

Tarifa quinzena. Estades infantils
Inscripció per participant i dia, només matí ............................................................... 6,72 €
Inscripció per participant i dia, matí i tarda ................................................................. 8,57 €
Servei de menjador, per dia .......................................................................................... 7,61 €
Inscripció per participant, només matí en estades de 10 dies o més ................. 6,45 €
Inscripció per participant, matí i tarda en estades de 10 dies o més ................... 8,23 €
Servei de menjador en estades de 10 dies o més .................................................. 7,29 €

La inscripció mínima serà la que es fixi per a cada estada en concret
- Inscripció primer germà, gaudirà d’un quinze per cent de descompte.
- Inscripció segon germà i successius, gaudirà d’un trenta per cent de descompte.

 

Tarifa setzena. Cosmolúdic.
Preu entrada matí .............................................................................................................2,00 €
Preu entrada tarda ............................................................................................................2,00 €
Preu abonament tots els dies ......................................................................................18,00 €

 

Tarifa dissetena. Cursos, tallers, activitats lúdiques i d’oci de l’Àrea de Joventut

De l’anàlisi de la totalitat i la diversitat dels cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament es fa necessari establir diferents categories de preus. Atenent l’estudi de costos i a la durada de cada curs o taller, l’Ajuntament determinarà la tarifa per persona, que es fixarà d’acord amb la fórmula següent:


                                               DD X 1,2  -  SUB - AR
Tarifa (euros/persona) = -------------------------------
                                                              M
On:
DD= Despesa directa prevista pel curs, taller o activitat (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.).
1,2 = Coeficient d’imputació de les diferents despeses medials i despeses indirectes.
SUB= Conjunt d’ajuts rebuts per a l’activitat
M= Nombre de matrícules previstes
AR= Aportació econòmica de la regidoria
 

Categoria curs, taller o activitat

Preu

Categoria A

3 €

Categoria B

5 €

Categoria C

7 €

Categoria D

10 €

Categoria E

15 €

Categoria F

25 €

Categoria G

35 €

Categoria H

50 €

Categoria I

75 €

Categoria J

90 €

Categoria K

125 €

Categoria L

175 €

Categoria M

225 €

Categoria N

240 €

 

Tarifa divuitena:
Taxa per la prestació del servei de ball els diumenges ........................................... 6,00€

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'article cinquè.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de la matricula o inscripció a l'activitat o serveis a que es refereix aquesta ordenança.

3.  En el cas d’haver de sol.licitar una devolució aqjuesta es farà efectiva si es comunica abans de l’inici de l’activitat, recuperant el 75% de l’import total. No ers farà efectiva cap devolució un cop iniciada l’ac tivitat; excepte que sigui per una justificació mèdica de l’inscrit/a que li impedeixi realitzar l’activitat. Les devolucions es començaran a tramitar per part de l’Ajuntament un cop finalitzat el casal.

 

DISPOSICIO FINAL

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple de 28 de febrer de 2019., i ha quedat aprovat definitivament el 17 d’abril de 2019. Començarà a regir l'endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.