39 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCIOrdenança fiscal núm. 39
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació de serveis i activitats organitzats per les Àrees d’Esports, Joventut i Festes.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats organitzats per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats i els pares, tutors o representants legals dels beneficiaris si aquestes fossin menors d’edat.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en les tarifes primera, segona, quarta cinquena, sisena, onzena, dotzena, quinzena i setzena d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:


Tarifa primera. Tecni Camp Esport / Move

Inscripció 1 setmana per participant...........................................................................................................48,50 €
Inscripció 2 setmanes per participant.........................................................................................................82,45 €
Inscripció 3 setmanes per participant........................................................................................................116,40 €
Inscripció 4 setmanes per participant.......................................................................................................155,20 €
Inscripció 5 setmanes per participant.......................................................................................................181,90 €
Inscripció 6 setmanes per participant.......................................................................................................218,25 €
Inscripció 7 setmanes per participant.......................................................................................................254,60 €
Inscripció 8 setmanes per participant.......................................................................................................291,00 €
Inscripció 9 setmanes per participant.......................................................................................................327,40 €
Inscripció 10 setmanes per participant.....................................................................................................363.75 €
Inscripció 11 setmanes per participant......................................................................................................400,10 €

Els infants participants s’aconsella entre els 5 i els 12 anys (de P5 fins 2n ESO)

Famílies nombroses i monoparentals, tarifa reduïda en un 15% per assistent.

 

Tarifa segona. Art Estiu i Petit Art Estiu

Inscripció 1 setmana per participant...........................................................................................................48,50 €
Inscripció 2 setmanes per participant.........................................................................................................82,45 €
Inscripció 3 setmanes per participant........................................................................................................116,40 €
Inscripció 4 setmanes per participant.......................................................................................................155,20 €
Inscripció 5 setmanes per participant.......................................................................................................181,90 €

Art Estiu. De 1r a 6è de primària i Petit Art Estiu. De P3 a P5 infantil

Famílies nombroses i monoparentals, tarifa reduïda en un 15% per assistent.

 

Tarifa tercera. Activitats d’aigua d’estiu (quinzenal)

Cursos..........................................................................................................................................................41,10 €
Waterpolo.....................................................................................................................................................41,10 €
Aquagym......................................................................................................................................................41,10 €

 

Tarifa quarta. Tecni Camp Aventur / Natur

Inscripció 1 setmana per participant...........................................................................................................54,40 €
Inscripció 2 setmanes per participant.........................................................................................................92,45 €
Inscripció 3 setmanes per participant.......................................................................................................130,55 €
Inscripció 4 setmanes per participant.......................................................................................................174,10 €
Inscripció 5 setmanes per participant.......................................................................................................204,00 €
Inscripció 6 setmanes per participant.......................................................................................................244,80 €
Inscripció 7 setmanes per participant.......................................................................................................285,60 €
Inscripció 8 setmanes per participant.......................................................................................................326,40 €
Inscripció 9 setmanes per participant.......................................................................................................367,20 €
Inscripció 10 setmanes per participant.....................................................................................................408.00 €

Els infants participants s’aconsella entre els 12 i els 16 anys (etapa ESO)

Famílies nombroses i monoparentals, tarifa reduïda en un 15% per assistent.

 

Tarifa cinquena. Proves esportives i activitats de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables

Cursa del foc..................................................................................................................................................3,00 €
Cursa de la dona...........................................................................................................................................3,00 €
Activitats esportives de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables.................................3,00 €
Diada Atlètica.................................................................................................................................................1,00 €

 

Tarifa sisena. Proves esportives federades

Triatló o quadratló inscripció participant federat.........................................................................................23,00 €
Triatló o quadratló inscripció participant no federat....................................................................................35,00 €

 

Tarifa setena. Setmana X-trem

Inscripció per torn per participant................................................................................................................23,00 €

 

Tarifa vuitena. Festa de la Bicicleta

Inscripció per participant................................................................................................................................1,00 €

 

Tarifa novena. Torneig Futbol Sala Balaguer 5 Nacions

Inscripció per equip participant.................................................................................................................187,35 €

Amb dipòsit de fiança de 150 € per equip participant

 

Tarifa desena. Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica

Disciplines esportives: Gimnàstica Rítmica (disciplina 1) / Hip-Hop – Estils – Dansa Urbana (disciplina 2) /
Natació Sincronitzada (disciplina 3)
Una hora a la setmana. Preu mensual.........................................................................................................23,65 €
Una hora a la setmana promoció (per alumnes que cursen P3). Preu mensual................................21,30 €
Dues hores a la setmana de la disciplina 1. Preu mensual....................................................................33,10 €
Una hora disciplina 1 i una hora disciplina 2 o 3 a la setmana. Preu mensual...................................37,84 €
Dues hores disciplina 1 i una hora disciplina 2 o 3 a la setmana. Preu mensual...............................49,65 €
Matrícula curs. Una única quota anual (per a totes les disciplines)........................................................25,60 €

Famílies nombroses i monoparentals, tarifa reduïda en un 15% per assistent en la tarifa d’activitats
mensuals.

 

Tarifa onzena. Programa municipal Esport &Salut

Preu semestral.............................................................................................................................................43,35 €

Tarifa dotzena. Estades infantils

Inscripció per participant i dia, només matí...............................................................................................6,72 €
Inscripció per participant i dia, matí i tarda.................................................................................................8,57 €
Servei de menjador, per dia...........................................................................................................................7,61 €
Inscripció per participant, només matí en estades de 10 dies o més..................................................6,45 €
Inscripció per participant, matí i tarda en estades de 10 dies o més....................................................8,23 €
Servei de menjador en estades de 10 dies o més...................................................................................7,29 €

La inscripció mínima serà la que es fixi per a cada estada en concret
- Inscripció primer germà, tarifa reduïda en un 15%.
- Inscripció segon germà i successius, tarifa reduïda en un 30%.

 

Tarifa tretzena. Cursos, tallers i activitats lúdiques i d’oci de l’àrea de joventut

De l’anàlisi de la totalitat i la diversitat dels cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament, es fa necessari
establir diferents categories de preus. Atenent l’estudi de costos i a la durada de cada curs o taller,
l’Ajuntament determinarà el preu de cada activitat.

Es fixarà d’acord amb la fórmula següent:


                                               DD X 1,2  -  SUB - AR
                                    PP = -------------------------------
                                                              M
DD= Despesa directa prevista pel curs, taller o activitat (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.)
SUB= Conjunt d’ajuts rebuts per a l’activitat
M= Nombre de matrícules previstes
AR= Aportació econòmica de la regidoria

 

Tarifa catorzena:

Taxa per la prestació del servei de ball els diumenges.................................................................................6,00€

 

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'article cinquè.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de la matricula o inscripció a l'activitat o serveis a que es refereix aquesta ordenança.

3.  En el cas d’haver de sol.licitar una devolució aqjuesta es farà efectiva si es comunica abans de l’inici de l’activitat, recuperant el 75% de l’import total. No ers farà efectiva cap devolució un cop iniciada l’ac tivitat; excepte que sigui per una justificació mèdica de l’inscrit/a que li impedeixi realitzar l’activitat. Les devolucions es començaran a tramitar per part de l’Ajuntament un cop finalitzat el casal.

 

DISPOSICIO FINAL

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple de 28 de febrer de 2019., i ha quedat aprovat definitivament el 17 d’abril de 2019. Començarà a regir l'endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.