Calendari fiscal

EDICTE

L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària del dia 28 de novembre de 2019, va aprovar per l'any 2020, el calendari de pagament de tributs en període voluntari, corresponents a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que tot seguit es detalla :

Tribut / Període de Pagament
***************************************************************************************************
Taxa i Cànon de l’Aigua (3er. trimestre 2019): 7 de gener al 7 de març.
Impost Vehicles Tracció Mecànica del 2020: 3 de març al 3 de maig.
Taxa i Cànon de l’Aigua (4rt. trimestre 2019): 8 d’abril al 10 de juny
Taxa Gestió Residus 2020: 2 de maig al 2 de juliol
Entrades de Vehicles (Guals) del 2020: 9 de maig al 9 de juliol
Taxa i Cànon de l’Aigua (1r trimestre del 2020): 3 de juliol al 3 de setembre.
Taxa i Cànon de l’Aigua (2n trimestre del 2020): 3 d’octubre al 3 de desembre.
Taxa Conservació Cementiri Municipal del 2020: 10 d'octubre al 10 de desembre.

Els rebuts domiciliats de la Taxa de Residus es realitzarà en dues cobrances:
1era cobrança es carregarà als comptes bancaris el dia 4 de juny de 2020
2ona cobrança es carregarà als comptes bancaris el dia 7 d’octubre de 2020

El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació, en qualsevol entitat bancària, del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament. La carta de pagament serà tramesa per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

L’impagament de qualsevol dels rebuts domiciliats al banc podrà comportar la baixa d’ofici de la domiciliació bancària.

Finalitzat el termini voluntari d'ingrés, s'iniciarà el procediment administratiu de període executiu pels rebuts no satisfets. D’acord amb l’article 161.4 de la Llei general tributària, l’inici del període executiu determina l'exigència dels recàrrecs del període executiu, així com els interessos de demora en els termes dels articles 26 i 28 de la LGT i si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment,

Cosa que es fa avinent per a coneixement de tothom

Balaguer, document signat electrònicament

Paer en capEDICTE

APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA CORRESPONENT A L’ANY 2020 I PERÍODE DE COBRAMENT EN VOLUNTÀRIA.

Per decret d'Alcaldia núm. 163 del dia 12 de febrer de 2020, ha estat aprovat el padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica de 2020, que consta d’11.837 rebuts.

El padró fiscal s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Període voluntari de pagament : Des del 3 de març al 3 de maig de 2020, d'acord amb el calendari de tributs municipals de l'exercici 2020, aprovat pel Ple de 28/11/2019 i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 235 de data 05-12-2019.

Lloc i horari de pagament : El pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini esmentat, mitjançant transferència o ingrés a qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis. El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del document cobratori que serà expedit per l'Ajuntament. El document cobratori serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment. Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol•licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Període executiu de constrenyiment : Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.

Recursos : Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals, els interessats podran formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini d’exposició pública. Contra la desestimació dels recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

De conformitat amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Balaguer, document signat electrònicament
L'alcalde