Edicte de l'aprovació inicial del PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON PAU 13 DE BALAGUER referent a la MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER A L’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL GRUP SORIGUÉ, S.A.U


EDICTE 

Per Decret d’Alcaldia núm. 1.091/2015, de data 3 de novembre de 2015, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON PAU 13 DE BALAGUER referent a la MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER A L’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL GRUP SORIGUÉ, S.A.U, del terme municipal de Balaguer, redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort i promogut per GRUP SORIGUÉ, S.A.U., sempre que es compleixin els condicionants establerts per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Balaguer en l’ informe emès en relació a aquest projecte. 

L’expedient resta exposat al públic pel termini d’un mes, comptat a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament. 

 

Balaguer, 16 de novembre de 2015 

 

 

 

L’alcalde

 

 

 

Signat: Jordi Ignasi Vidal i Giné 

Data de publicacio: 18-11-2015