Edicte d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del Polígon PAU 13 de Balaguer, referent a la Modificació de Normes Subsidiàries de Planejament per a l'ampliació de les instal·lacions del Grup Sorigué, S.A.U


EDICTE 

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON PAU 13 DE BALAGUER referent a la MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER A L’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL GRUP SORIGUÉ, S.A.U del terme municipal de Balaguer, redactat per l’arquitecte Lluís Guasch i Fort i promogut pel GRUP SORIGUÉ, SAU, publicat al BOP núm. 224, de data 20 de novembre de 2015, DOGC núm. 7003, de data 23 de novembre de 2015 i Diari Segre de data 19 de novembre de 2015, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
Balaguer, 18 de febrer de 2016 
 
L’alcalde 
 
Jordi Ignasi Vidal i Giné 
Data de publicació: 24-02-2006