Edicte de l'aprovació inicial del PROJECTE D’ARRANJAMENT I ADEQÜACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE L’ANTIGA FACTORIA SAFYC.


Per Decret d’Alcaldia núm. 183/2014, de data 14 de març de 2016, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE D’ARRANJAMENT I ADEQÜACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE L’ANTIGA FACTORIA SAFYC en el terme municipal de Balaguer, redactat per ABM, serveis d’enginyeria i consulting, i per l’arquitecte Carlos Galiano Gràcia, condicionat a les consideracions que consten en l’informe de l’arquitecta  municipal amb R.O.T núm. 26/2016. Arq, prèviament a l’aprovació definitiva.
 
L’expedient resta exposat al públic pel termini d’un mes, comptat a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. 
 
Balaguer, 16 de març de 2016
 
L’alcalde
 
Signat: Jordi Ignasi Vidal i Giné 
 
Documentació - memòria del projecte
 
Data de publicació: 18-03-2016