Edicte d’aprovació inicial del desglossat del projecte constructiu d'urbanització del PMU-3, sector PRB i annex de Balaguer


EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 608/2013, de data 8 de juliol de 2013, s’ha aprovat inicialment el DESGLOSSAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PMU-3, sector PRB i ANNEX de Balaguer, promogut i presentat pel Centre Sociosanitari Balaguer, SL, i redactat pels arquitectes Carlos Galiano Gràcia i Albert Vitaller Santiró.

Atès que el present edicte ha estat publicat al DOGC número 6422 en data 22/07/2013, al BOP número 127 de data 17/07/2013 i al Diari Segre en data 16/07/2013 i al Tauler de l’Ajuntament en data 12/07/2013.

De conformitat amb allò que disposa l’article 8, punt 5, apartat c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova la Llei d’urbanisme.

L’expedient resta exposat al públic a la pàgina web pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 2 de setembre de 2013

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

 

Documentació adjunta:

- Memòria desglossat PMU3 sector PRB  (.pdf 1,2MB)

- Plànols desglossat PMU3 sector PRB  (.rar 17,2MB)

- Memòria modificat annex desglossat PMU3 sector PRB  (.pdf 0,3MB)

- Plànols modificat desglossat PMU3 sector PRB  (.rar 2.3MB)

 

Data de publicació: 05-09-2013