Edicte d’aprovació definitiva del DESGLOSSAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PMU-3, SECTOR PRB i Annex de Balaguer


EDICTE

Per Decret d’alcaldia núm. 952/2013, de data 23 d’octubre de 2013, s’ha aprovat definitivament, una vegada respostes les al·legacions presentades, el DESGLOSSAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PMU-3, sector PRB i ANNEX de Balaguer, promogut i presentat pel Centre Sociosanitari Balaguer, SL, i redactat pels arquitectes Carlos Galiano Gràcia i Albert Vitaller Santiró, publicat al BOP número 127, de data 17 de juliol de 2013,  DOGC número 6422, de data 22 de juliol de 2013 i Diari Segre de data 16 de juliol de 2013, a la pàgina web i al Tauler de l’Ajuntament de Balaguer.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Balaguer, 6 de novembre de 2013

 

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 08-11-2013