Edicte sobre l’aprovació del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ DEL COMTE


 

EDICTE

Atès que s’ha detectat un error material de transcripció en el paràgraf final de l’Edicte de l’Ajuntament de Balaguer de data 31 de juliol de 2012, que va ser publicat en el DOGC número 6189, de data 9 d’agost de 2014, en el BOP número 109, de data 7 d’agost de 2012 i en el Diari Segre de data 3 d’agost de 2012, sobre l’aprovació del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ DEL COMTE, que afecta al tram del carrer La Plana i carrer Riu Corb, del terme municipal de Balaguer, redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné Macià, que s’esmena de las següent manera, amb el següent detall:

 

ON DIU:  “Per Decret número 469/2012, de data 29 de juny de 2012, ...”

HA DE DIR: “Per Decret número 468/2012, de data 26 de juny de 2012, ...”

 

Balaguer, 27 d’agost de 2014

 

L’alcalde

Josep Maria Roigé i Rafel

Data de publicació: 29-08-2014