Biblioteca Margarida de Montferrat

Normativa interna


1. Accés   |    2. Normes generals   |    3. Serveis   |    4. Seccions   |    5. Altres


1. ACCÉS:

L'accés a la Biblioteca és totalment lliure i gratuït. Poden utilitzar els serveis de la biblioteca totes les persones de qualsevol edat. El personal responsable de la biblioteca pot demanar la identificació del lector quan ho cregui necessari.

En casos particulars, el responsable de la Biblioteca , amb l'autoritat delegada de les institucions que la van crear, pot establir limitacions a aquest principi.

Els menors de 7 anys han d'accedir a la biblioteca acompanyats d'un adult. En el cas de quedar-se sols, la Biblioteca no es responsabilitza del control d'entrada i sortida dels menors d'edat.

2. NORMES GENERALS:

• Per al bon funcionament de la biblioteca, cal respectar el silenci i l'ordre i no ocasionar molèsties als altres lectors.

• Les sales de lectura s'han d'utilitzar de forma individual per tal de respectar aquest silenci i l'ordre. No es permet l'elaboració de treballs en grup a les sales de la biblioteca.

• És prohibit fer treballs manuals a la biblioteca, i també l'ús de tisores i altres eines per tallar i enganxar, a no ser que es programi una activitat des de la pròpia biblioteca que inclogui l'ús d'aquest tipus d'estris.

• Es disposa d'espais on deixar maletes i bosses . Cal que aquestes es deixin a les caselles del vestíbul abans d'entrar a les sales. El preu és d'1 euro i serà retornat en el moment de retirar les coses de la consigna. La consigna no es podrà ocupar un cop s'hagi acabat l'estada al centre.

• La biblioteca no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris.

• No és permès deixar més de 20 minuts el seient ocupat amb objectes personals, si es donés el cas, el personal de la biblioteca podrà cedir aquesta plaça a un lector en espera de lloc.

• No és permès reservar llocs per a seure ni canviar el mobiliari del seu lloc original si no és que el personal de la Biblioteca així ho requereixi per a la realització d'alguna activitat.

• Només es permet l'ús de telèfons mòbils quan el timbre de so estigui activat per vibració. Per respondre a trucades caldrà sortir al replà de l'escala d'accés a la biblioteca.

• Per tal de no alterar la bona harmonia i convivència entre els usuaris de les diferents zones de la Biblioteca , es demana mantenir una actitud correcte i no provocar sorolls innecessaris.

No està permès:

• Menjar, beure, fumar, etc.

• Malmetre o maltractar qualsevol dels béns –mobles i immobles- que integren el conjunt de la Biblioteca.

• El lector que no respecti aquestes normes bàsiques de convivència pot ser exclòs dels serveis de la biblioteca durant un temps determinat a establir per la direcció de la Biblioteca.

• Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult per utilitzar l'ascensor i determinats serveis de la biblioteca (préstec de materials no-llibre, utilització de recursos audiovisuals, consulta a Internet...).

3. SERVEIS:

• Tot el personal de la biblioteca està al servei dels usuaris, i informarà i orientarà en tot allò que faci referència al centre i els seus serveis.

• Tots els serveis de la biblioteca són gratuïts excepte el servei de préstec interbibliotecari, reprografia i algunes funcions dels ordinadors multimèdia i d'Internet.

• De forma excepcional es pot interrompre algun dels serveis de la biblioteca per a un temps determinat i sempre que sigui possible s'avisarà els usuaris amb l'antel·lació suficient.

• SERVEI D'INFORMACIÓ:

• La biblioteca és un centre local d'informació i ha d'atendre i canalitzar les peticions d'informació de qualsevol ciutadà de la comunitat que serveix.

• La majoria dels materials documentals de la biblioteca poden ser utilitzats fora del centre mitjançant el servei de préstec.

• Mitjançant aquest servei la biblioteca garanteix resposta a totes les consultes que es plantegin, orientació en la recerca d'informació i atenció personalitzada.

• SERVEI DE PRÉSTEC:

• El servei de préstec facilita que els usuaris puguin treure un determinat nombre de documents durant un període de temps limitat.

• Cal recordar que el servei de la Biblioteca Margarida de Montferrat està destinat bàsicament als habitants de Balaguer i la comarca de la Noguera , per tant qualsevol persona que vulgui fer-se el carnet d'usuari ha de complir el requisit de viure en qualsevol municipi de la comarca, sinó caldrà que es faci el carnet a la biblioteca comarcal que li correspongui i després si vol venir com a usuari pot fer-ho lliurement en qualsevol de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

• El servei de préstec i de consulta a Internet finalitza 15 minuts abans de tancar la biblioteca.

3.2.1) El carnet de préstec:

• Per obtenir el carnet de préstec (que és gratuït) els lectors han de portar una fotografia i el DNI i omplir la butlleta que se'ls proporcionarà a la mateixa biblioteca anotant les seves dades personals (nom, adreça, telèfon, número de DNI, etc.).

• Poden fer-se el carnet:

• els residents a Balaguer

• els residents a la comarca de la Noguera

• Qualsevol persona que no quedi contemplada dins les descripcions del punt anterior pot fer-se el carnet pagant una fiança que li serà retornada en el moment que deixi d'utilitzar la biblioteca i torni el carnet de préstec (seria el cas, per exemple, dels residents a Balaguer de forma temporal per la seva situació laboral i/o escolar, que han de facilitar l'adreça permanent) .

• Si al DNI no consta que és resident a Balaguer o comarca o es tracta d'una persona estrangera, caldrà presentar el certificat d'empadronament i el permís de residència vigent (NIE).

• La validesa del carnet és indefinida sempre que l'usuari mantingui la residència a Balaguer o a la comarca de la Noguera.

• Per qualsevol renovació del carnet per pèrdua, robatori, etc. es cobrarà la taxa corresponent en concepte de despeses de tramitació.

• Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili, telèfon o la pèrdua del carnet.

• L'ús del carnet és personal i intransferible.

• Els lectors menors de 14 anys es podran inscriure al servei de préstec si els seus pares o tutors legals se'n fan responsables signant la butlleta d'inscripció.

3.2.2) Característiques del servei de préstec:

• Qualsevol persona pot emportar-se durant uns dies material bibliogràfic i audiovisual. Per tal de poder gaudir d'aquest servei, que és gratuït, cal disposar del carnet de la biblioteca que és obligatori presentar en el moment de fer el préstec . No serà vàlid cap altre document identificatiu.

• Per garantir que el material no es perdi i evitar que la resta d'usuaris no en surtin perjudicats, la biblioteca necessita identificar els usuaris del servei de préstec. Per això caldrà presentar el carnet d'identitat o document equivalent quan el personal de la biblioteca ho requereixi.

• Cada usuari pot tenir en préstec simultàniament 3 llibres, 2 revistes i 3 audiovisuals (que en cap cas podran ser 3 DVDs o VDs). La durada del préstec varia en funció del tipus de document: els llibres poden endur-se durant un període de 15 dies, en el cas de les novel·les durant 21 dies i les revistes i els audiovisuals, 7 dies.

• Són excloses de préstec ordinari les obres de consulta general o d'ús freqüent (diccionaris i enciclopèdies), els documents exhaurits o difícilment reemplaçables, els diaris, els documents de la col·lecció local dels quals la biblioteca disposi només d'un exemplar i els llegats que s'han donat a la biblioteca. En alguns casos hi ha la possibilitat de fer préstec de cap de setmana (agafar-los el dissabte a darrera hora del matí i tornar-los dilluns a primera hora de la tarda).

• En el cas de préstec a entitats la normativa varia tant pel que fa al nombre de documents, com per la durada del préstec, en funció de la necessitat i de la disponibilitat del fons demanat.

• Els menors de 14 anys no podran endur-se en préstec material audiovisual si no van acompanyats d'un adult responsable. En cas de dubte el personal de la biblioteca es reserva el dret de demanar el DNI per confirmar la veracitat de les dades de l'usuari.

• Els menors de 18 anys no es podran endur material no autoritzat a menors (com és el cas de les pel·lícules que ho indiquen expressament)

• Amb un carnet infantil no es podran endur documents considerats d'adults (ja sigui llibres, revistes o material audiovisual). El carnet infantil només servirà per material infantil.

• Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i, per tant, és indispensable:

- No doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres; no retallar ni subratllar els documents, etc.

- En el cas dels audiovisuals, cal agafar els discos compactes per les vores evitant tocar la superfície. Les cintes de vídeo s'han de tornar rebobinades.

- Recordar també que està totalment prohibit fer gravacions dels enregistraments sonors.

• Hi ha documents a la biblioteca que es troben exclosos de préstec:

• Obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, atles...

• Fons de reserva

• Documents de col·lecció local no duplicats

• Números corrents de publicacions periòdiques

• Els documents que la direcció cregui convenient que no surtin de la biblioteca

• Alguns documents que per la seva vàlua o utilització no es troba convenient deixar-los en préstec, per motius raonats sí poden sortir només el cap de setmana.

• El nombre de documents a prestar i la durada del préstec pot variar en casos excepcionals que determinarà el responsable de la Biblioteca.

3.2.3) Devolució del préstec:

• El lector que rep una obra en préstec ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir el personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.

• Si en el termini establert no s'han pogut retornar els documents es pot demanar pròrroga personalment, per telèfon o bé per correu electrònic, sempre que no hi hagi cap persona que els hagi reservat. En aquest cas

caldrà retornar-los de seguida. Una vegada feta la renovació, si el document continua interessant i no ha estat reservat per un altre usuari, es pot tornar a demanar en préstec quan hagin passat almenys dos dies. Només es permet fer una renovació per document.

• El retard en la devolució de les obres és motiu de sanció: es penalitzarà l'usuari amb l'exclusió del préstec durant el doble de temps del retard (per cada dia de retard, dos de sanció). Així mateix un usuari sancionat no podrà gaudir de cap dels serveis que requereixin la presentació del carnet (consulta a Internet, veure vídeos o DVDs, escoltar música, etc.).

• Les reclamacions dels documents no retornats es faran un cop al mes per telèfon o bé via postal. Quan un usuari ha estat avisat 4 vegades pel mateix document i no l'ha retornat a la Biblioteca serà donat de baixa (també es farà la notificació per escrit). Per tornar a estar donat d'alta cal, en primer lloc tornar els documents, restituïr-los o bé pagar l'import establert per la Biblioteca , i a partir d'aquell moment s'inicia un any de sanció sense poder gaudir dels serveis de la Biblioteca.

• L'usuari que retorni un document malmès o no el retorni, està obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició, o si aquest està exhaurit, lliurar a la Biblioteca el valor establert segons les taxes aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

3.2.4) Reserva de documents en préstec:

• Els usuaris poden reservar documents que estan prestats. En el supòsit de més d'una reserva, s'establirà un ordre segons les dates de sol·licitud.

• Les reserves caduquen després de 5 dies d'haver fet l'avís a l'usuari sol·licitant.

3.3) SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI:

El préstec interbibliotecari consisteix en realitzar les operacions necessàries per facilitar i obtenir documents entre biblioteques del Sistema de Lectura Pública. Aquest servei és de pagament segons el que estableixen les taxes pels serveis de les biblioteques municipals i el seu pagament es farà efectiu en el moment de fer la comanda. El termini aproximat de lliurament és de 7 dies a partir de la sol·licitud i preferentment es demanaran els documents a la Central de Préstec.

3.4) SERVEI DE REPROGRAFIA:

• La biblioteca disposa d'una fotocopiadora autoservei que fa les còpies a DIN A4 en blanc i negre a un preu de 0'07 euros. Les fotocòpies es realitzaran a la biblioteca i, excepcionalment, fora de la mateixa en cas que sigui impossible oferir aquest servei (per còpies en color, ampliacions DIN A3...) podeu emportar-vos l'exemplar a alguna copisteria propera, previ control del servei de préstec (al vestíbul).

• En utilitzar la fotocopiadora cal que respecteu la llei de la propietat intel·lectual espanyola ( Ley de Propiedad Intelectual. Real Decreto 1/1996, de 12 de abril ).

• El cost de les fotocòpies pot variar segons l'IPC vigent.

3.5) SERVEI D'INFORMACIÓ DE COL·LECCIÓ LOCAL I FONS DE RESERVA:

• El fons de la col·lecció local proporciona informació variada sobre la ciutat i la comarca , però donada la seva vàlua està subjecte a unes normes d'utilització que vetllen per la seva adequada preservació. Per consultar-lo cal dirigir-se al personal de la biblioteca i respectar les normes establertes sobre el seu ús.

• Concretament a la col·lecció local hi podeu trobar tots els documents que fan referència a Balaguer i la comarca de la Noguera , les obres dels escriptors locals, encara que el contingut no faci referència a Balaguer, així com treballs o estudis sobre balaguerins que, per una cosa o una altra han destacat en la seva trajectòria.

• Normalment es tracta d'obres excloses de préstec si no és que hi ha més d'un exemplar disponible i el duplicat és a sala per a la consulta general dels usuaris.

3.6) FORMACIÓ D'USUARIS:

• Amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació la biblioteca pot oferir cursos de formació d'usuaris , que permeten aprofundir en el coneixement dels serveis i dels recursos de la biblioteca. Els cursos incideixen en l'accés i ús d'Internet per tal d'optimitzar aquest servei, i s'impartirien a la mateixa biblioteca.

• A més dels cursos de formació la biblioteca ofereix la possibilitat de realitzar visites concertades per explicar el seu funcionament a escoles, entitats i grups interessats en conèixer-la. Per norma general es destinarà el primer trimestre de l'any per dur-les a terme, però en tot cas cal consultar la disponibilitat al personal de la Biblioteca.

3.7) ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA :

La biblioteca organitza una sèrie d' activitat s durant tot l'any orientades a potenciar el seu ús i a fomentar l'interès per la lectura . Entre les més habituals es poden destacar:

• Hores del conte

• Tallers de lectura

• Presentació de llibres

• Grups de lectura

• Conferències d'autors o temàtiques

• Exposicions sobre autors, il·lustradors, de novetats...

• Biblionotícies (butlletí mensual d'informació de la Biblioteca )

• Tastet de llibres (butlletí de recomanacions de la secció infantil)

• Va de llibres , programa radiofònic a Ràdio Balaguer

Per donar a conèixer el fons es confeccionen guies de lectura sobre autors o temes específics i llistes de noves adquisicions.

Els dies que la biblioteca realitza activitats es reserva el dret a modificar el funcionament habitual dels seus serveis.

3.8) CONSULTA DELS ORDINADORS MULTIMÈDIA:

La Biblioteca proporciona als usuaris accés lliure i gratuït a Internet. Internet ofereix un ampli ventall d'informació valuosa de caràcter local, nacional i internacional. Malgrat això, la informació trobada pot ser inadequada, incompleta, obsoleta o ofensiva per algunes persones. Es tracta que l'usuari sàpiga avaluar la qualitat i la validesa de la informació trobada. La Biblioteca no se'n fa responsable.

• Instruccions per als usuaris : la consulta a Internet i als ordinadors multimèdia en general requereix el compliment d'una sèrie de normes:

• És necessari el carnet de la Biblioteca , que s'entregarà al personal de la Biblioteca abans d'iniciar la sessió i es recuperarà en finalitzar-la.

• Si un usuari no té el carnet o bé no el porta, haurà d'abonar la taxa corresponent a l'ús d'aquest servei.

• Cal demanar hora al taulell corresponent i no es poden fer reserves amb antel·lació.

• No es permet l'accés a xats, jocs, ni pàgines web que continguin informació pornogràfica o que puguin ferir la sensibilitat dels altres usuaris, especialment dels menors.

• Les sessions seran individuals , en tot cas el màxim és de dues persones en un mateix ordinador sempre que no molesti el funcionament normal del servei. Respecteu la privacitat dels altres usuaris.

• El temps màxim de consulta és de 30 minuts al dia i com a màxim tres dies a la setmana. Si s'ha de fer un treball es pot ampliar el temps de consulta fins a 1 hora sempre que no hi hagi usuaris esperant per utilitzar aquest servei.

• L'opció de baixar fitxers als ordinadors de la Biblioteca usant el protocol FTP està limitada a fitxers de les dimensions d'un CDR.

• No es permet l'ús de disquets propis . Si es vol gravar alguna cosa, caldrà comprar el disquet a la Biblioteca.

• Els preus de les impressions, els disquets i els CDR varien segons les taxes aprovades cada any pel Ple de l'Ajuntament. Les podeu consultar al taulell d'informació i préstec.

• Els menors de 14 anys hauran d'utilitzar els ordinadors de la Secció Infantil. En tot cas, la Biblioteca no es farà responsable de la informació a la qual accedeixen els usuaris. Els pares o tutors assumiran la responsabilitat sobre els recursos que consultin els seus fills.

• L'ordinador de la secció infantil està destinat exclusivament a la cerca d'informació i no es permet el seu ús per a jugar.

• L'usuari que incompleixi aquesta normativa quedarà definitivament exclòs de la utilització del servei.

A més d'aquesta normativa d'accés, és necessari recordar que:

• Els ordinadors que ofereixen accés a Internet es destinen a temes relacionats amb la recerca d'informació, la investigació i l'aprenentatge. No estan pensats per accedir a jocs, tertúlies en línia, etc.

• L'usuari té l'obligació de llegir qualsevol notícia relacionada amb temes de copyriht que aparegui en la informació consultada i respectar-la.

• Els punts d'accés a Internet estan localitzats de la manera següent:

• 4 punts de consulta ràpida a l'Hemeroteca

• 1 punt de consulta a la Infantil

El personal de la Biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment.

Qualsevol usuari que incompleixi algun punt d'aquesta normativa pot quedar exclòs de la utilització d'algun, o de tots els serveis, segons el criteri del personal de la biblioteca i la gravetat de la falta comesa.

4. SECCIONS:

• Les seccions estan delimitades pel fons que contenen i les seves característiques i també requereixen un tipus d'usuaris diferents segons el cas:

• la secció infantil és per a nens i nenes de 0 fins a 12 anys . Si infants d'aquesta franja d'edat volen utilitzar els serveis multimèdia, cal que ho facin en aquesta secció en els ordinadors que hi ha destinats a aquesta finalitat. Els requeriments són els mateixos que per als adults, només cal presentar el carnet d'usuari de la biblioteca. És obligatori que els menors de 12 anys estiguin en aquesta part de la Biblioteca i no en la resta de sales.

• La secció de referència és d'ús exclusiu per a majors de 14 anys . Es tracta d'una secció de consulta on tots els documents que hi podem trobar estan exclosos de préstec amb les excepcions que hem comentat a l'apartat de préstec.

• La Col ·lecció Local té unes normes d'ús restringides i és l'única part de la Biblioteca que no és d'accés directe, sinó que per consultar alguna cosa s'ha d'omplir una butlleta que es facilita a la mateixa secció. Aquests documents no es deixen en préstec.

• L'àrea general : és on hi ha tots els documents d'adults disponibles per al préstec.

• Música i Cinema : el material d'aquesta secció és especialment delicat i no està permès obrir les caixes dels discos compactes i tocar-ne l'interior. El préstec està restringit a majors de 14 anys o menors acompanyats d'un adult responsable, i només es deixen tres documents per persona (no per carnet). El personal de la Biblioteca es reserva el dret de modificar qualsevol d'aquestes normatives per necessitats del servei.

5. ALTRES.

• Amb la finalitat de conèixer les necessitats dels nostres usuaris hi ha una bústia de suggeriments al seu abast perquè puguin fer les recomanacions que creguin convenients i en la mesura del possible s'intentarà buscar solucions a les queixes dels usuaris.

• També hi ha la possibilitat de fer desiderates de documents que creguin que poden ser interessants per a la Biblioteca. Sempre es tindrà en compte que siguin d'interès per a la majoria d'usuaris, no per a grups reduïts i concrets.

El personal de la Biblioteca es reserva el dret de fer modificacions a qualsevol dels punts d'aquesta normativa per necessitats del servei.