Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

RÈGIM
INTERN

Política i Delegat de Protecció de Dades


L’Ajuntament de Balaguer, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) (2016/679).

L'Ajuntament de Balaguer tracta les dades de manera responsable, lícita i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament de Protecció de Dades.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Balaguer elaborarà un Registre d’Activitats de Tractament adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d’obligacions legals.


DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)


Qui és?

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar a través de correu electrònic a: dpd@balaguer.cat


On es troba regulat?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE


Quines són les seves funcions?

L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

      - Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

      - Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

      - Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35. Cooperar amb l’autoritat de control.

      - Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.


Drets de les persones interessades:

L'Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d’informació en paper o en format electrònic (instàncies, formularis, etc) sol•licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

      - Dret a ser informat: informat de manera concisa, transparent, intel•legible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.

      - Dret d’accés: saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.

      - Dret de rectificació: rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.

      - Dret de supressió (dret a l’oblit): suprimir les dades personals, sempre que sigui possible i la normativa ho prevegi.

      - Dret d’oposició: oposar-se al tractament de les dades personals en els casos que la normativa ho prevegi.

      - Dret a la limitació del tractament: marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

      - Es requereix complimentar una instància per mitjà de la seu electrònica que el trobareu a www.balaguer.cat o presencialment i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.

      - En els dret de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en alguns dels supòsits següents:

      - Una Llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.

      - Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.

      - La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.


Drets d’imatge

A l'hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

- Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i el interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.

- Per tal d'aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.

- En alguns casos, pot ser impossible materialment satisfer el dret d'accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat