Biblioteca Margarida de Montferrat

Història

El dia 6 de novembre de 1980 es reuneixen a Barcelona l’Honorable Sr. Max Canher i Garcia, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i l’Excm. Sr. Gregori Gallego Marín, Alcalde President de l’Ajuntament de Balaguer i convenen el següent:
- Crear la Biblioteca Municipal de Balaguer, que quedarà integrada a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat.

El 9 de novembre de 1981 el President de la Generalitat inaugurava a Balaguer una de les primeres biblioteques de la recent creada Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, obrint-se definitivament els serveis de consulta a sala i el de préstec domiciliari a començaments de l’any 1982. L’any 1980 es va crear la Fonoteca Municipal que tres anys més tard va quedar integrada com a Secció Especial de la Biblioteca Margarida de Montferrat, i el 1989 es van inaugurar els serveis de consulta i préstec d’aquesta secció. Per acabar de completar els serveis que s’oferien als usuaris de la Biblioteca, l’any 1987 es va obrir al públic la Secció Infantil.

El dia 31 de gener de 1983 es tornen a reunir el Conseller i l’Alcalde de Balaguer i convenen:
- La Biblioteca Municipal “Margarida de Montferrat” integrada a la Xarxa de la Generalitat com a Biblioteca Popular, tindrà la consideració de Biblioteca Comarcal.

El 28 de setembre de 2002 l’Honorable Conseller de Cultura, el Sr. Jordi Vilajoana i l’Excm. Sr. Miquel Aguilà, Alcalde President de l’Ajuntament de Balaguer, inauguren la nova seu de la Biblioteca en un edifici de 1.100 m2 que té com a principal novetat la unificació de les 3 grans seccions anteriors: Biblioteca d’Adults, Secció Infantil i Fonoteca.