Biblioteca Margarida de Montferrat

Préstec

El servei de préstec facilita que els usuaris amb carnet de biblioteca puguin endur-se a casa un determinat nombre de documents durant un període de temps limitat.

El servei de préstec es regirà per la seva normativa específica que podeu consultar a l’apartat Documents o demanar a la mateixa biblioteca.MATERIAL DE PRÉSTEC

Tots els materials que integren el fons de la biblioteca poden ser objecte de préstec, a excepció de:

1. Algunes obres de referència o aquelles obres de consulta habitual i d'ús freqüent a la sala.

2. Documents moderns exhaurits o difícilment reemplaçables o que tenen caràcter d'únics.

3. Les obres del fons de reserva.

4. Els que formen part del fons de Col·lecció local.

5. Els diaris i el darrer número de cada revista.

Alguns d'aquests documents poden estar subjectes a un règim de préstec especial i/o restringit de caps de setmana o dies festius.CARACTERÍSTIQUES DEL PRÉSTEC

1. Els usuaris adults, infants i joves es poden endur en préstec un màxim de 30 documents: 15 llibres, 5 revistes, 5 audiovisuals i 5 CDs de música.

2. El termini de préstec és d’un mes en tots els casos. Aquest préstec és prorrogable dues vegades sempre que no hi hagi una reserva prèvia d’un altre usuari.

3. Els menors de 14 anys no podran endur-se en préstec material audiovisual si no van acompanyats d’un adult responsable. En cas de dubte el personal de la biblioteca es reserva el dret de demanar el DNI per confirmar la veracitat de les dades de l’usuari.

4. És imprescindible presentar el carnet d’usuari o el DNI per poder realitzar el préstec.DEVOLUCIÓ DEL PRÉSTEC

1. Els documents s'han de retornar el dia indicat. Mentre el lector no efectuï la devolució, restarà suspès del servei de préstec.

2. Els documents poden ser retornats a la bústia de retorn 24 hores o al personal del taulell de préstec. En aquest cas cal esperar a que el personal hagi finalitzat els retorns i les comprovacions pertinents.

3. El retard en la devolució dels documents serà sancionat amb l’acumulació d’un punt per cada document i dia de retard. En arribar als 90 punts se sancionarà l’usuari amb 15 dies d’exclusió del servei de préstec.

4. El lector que rep una obra en préstec ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir al personal bibliotecari de qualsevol desperfecte que hi observi.

5. L'usuari que retorni un document malmès o no el retorni, resta obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició, o si aquest està exhaurit, lliurar a la Biblioteca Margarida de Montferrat l’import establert a les taxes fixades a l’Ordenança Municipal corresponent.

6. L’usuari és responsable de tots els documents que constin al seu carnet d’usuari. Els pares o tutors són els responsables vers els menors d’edat.PRÉSTEC A ENTITATS

Les entitats que tinguin el carnet d’usuari de la biblioteca podran gaudir d’unes condicions especials en el servei de préstec.

Així es podrà augmentar el nombre de documents i la durada del préstec, sempre que les dues parts hi estiguin d’acord i no alteri la dinàmica habitual de la biblioteca.PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

Consisteix en un servei de préstec entre biblioteques per oferir un major ventall de material als usuaris. Es tracta d’un servei totalment gratuït.