Suport a la creació

Beques de Suport a la Creació

La Paeria de Balaguer, a través de l’Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC), convoca unes beques destinades a fer possibles projectes de creació cultural, de recerca i d’innovació en l’àmbit de la cultura i de l’educació.

La finalitat d’aquestes beques és la de promoure iniciatives i projectes que contribueixin a fomentar la creació a la ciutat de Balaguer i promoure projectes que ajudin a explicar la ciutat i el seu entorn des de diferents disciplines artístiques.

Amb aquesta finalitat es convoquen les línies de beques següents:

  • Línia de cultura. Suport a la creació artística.
  • Línia de cultura. Projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària.
  • Residències artístiques. Projectes d’arts escèniques.

Podran ser persones beneficiàries:

  • Les persones físiques majors de 18 anys. S’utilitzarà com a referència l’any natural en el qual es publica la convocatòria.
  • Les persones jurídiques legalment constituïdes.
  • Les agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica. En aquest cas, per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, cadascun dels integrants de l’agrupació haurà de complir els requisits que exigeixen les presents bases i la convocatòria. En aquestes agrupacions caldrà nomenar una persona representant, que serà la responsable davant l’Institut Municipal Progrés i Cultura, i/o Paeria de Balaguer.

Beneficis dels projectes presentats:

Els projectes becats es beneficiaran en els termes previstos en la convocatòria corresponent de:

  • Un suport logístic amb el material de la Paeria de Balaguer, així com la utilització d’espais i equipaments municipals, sempre que el projecte ho requereixi i prèvia sol·licitud específica.
  • Un suport tècnic per part dels tècnics de la Paeria com a suport en el desenvolupament del projecte, sempre que el projecte ho requereixi i prèvia sol•licitud específica.
  • Un suport per a la difusió cap a professionals del sector, premsa i públic en general; i per la gestió de reserves, acollida del públic, etc.

El jurat premiarà els projectes que tinguin major puntuació d’acord amb els criteris de valoració establerts.

Les beques estaran dotades amb un màxim de 1.000,00 euros per proposta. L’import dels premis estarà subjecte a les retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent.

Propostes de participació:

Les persones interessades a presentar la seva candidatura han d'emplenar el formulari d'inscripció quan surti la convocatòria, prevista pel 15 de setembre, acceptant les condicions específiques del programa Suport a la Creació.

Els projectes becats de les beques de suport a la creació seran presentats en qualsevol dels certàmens organitzats per l’àrea de cultura dins de l’any de la convocatòria i fins al 31 de març de l’any següent, sempre que els comissaris del festival ho considerin oportú. La Paeria de Balaguer es reserva l’opció de programar una exposició per presentar-los a la ciutadania.

Bases:

Consulta les bases complertes en aquest enllaç.